twitter instagram YouTube

2020-01-08
Zabytek Zadbany

Zabytek Zadbany

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił tegoroczną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków, a w szczególności:

1. Prawidłowe wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;

2. Właściwe użytkowanie zabytku, które podkreśla jego walory i nie wpływa ujemnie na posiadane przez zabytek wartości;

3. Rewaloryzację zabytku podkreślającą jego walory i nie wpływającą ujemnie na posiadane przez zabytek wartości.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
4. Architektura i budownictwo drewniane.
5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
2. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

31 stycznia 2020

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas