twitter instagram YouTube

2019-01-28
Zadania dotyczące rewitalizacji

Zadania dotyczące rewitalizacji

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. dotyczących rewitalizacji. Termin naboru wniosków upływa 18 lutego 2019 r.

CEL KONKURSU:

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania polegające na animowaniu społeczności lokalnych w podwórkach kamienic i wypracowanie z mieszkańcami rozwiązań przestrzennych w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosku w inicjatywie lokalnej „Kolorowe Podwórka” (w tym działania takie jak: wywiady, warsztaty z mieszkańcami wokół makiet przeprowadzane na konkretnych podwórkach, poświęcone projektowaniu przestrzeni publicznej, uwzględniającej potrzeby mieszkańców)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na realizację zadania w 2019 roku: 30 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 18.02.2019 do godz. 15:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas