twitter instagram YouTube

2018-12-12
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

Prezydent miasta Leszna ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.- Zadania z zakresu kultury i sztuki – wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego . Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- usługi poligraficzne i internetowe
- transport, koszty przejazdu
- wyżywienie, noclegi
- honoraria
- materiały
- nagrody pieniężne i rzeczowe
- nagłośnienie, scenografia
- wynajęcie obiektów
- sprzęt niezbędny do realizacji zadania
- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć
- koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019:
Wysokość środków na zadania w roku 2019 – 157.000 PLN (kwota może się zmienić)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 14.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.
Decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: 01.01.2019r. – 31.12.2019r

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas