twitter instagram YouTube

2018-12-12
Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU.

CEL KONKURSU: 

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE
ICH USAMODZIELNIANIU

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest: poprawa dostępu do usług usamodzielniających osób
niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
Osoby, do których powinny być skierowane działania:
Działania projektowe przeznaczone będą dla osób, które z powodu swojej
niepełnosprawności nie radzą sobie z codziennym funkcjonowaniem przez co mają
znacząco ograniczone możliwości aktywizacji społecznej i są całkowicie uzależnienie od
pomocy opiekunów faktycznych lub instytucji wspierających. Działania skierowane są
do osób, które niedawno nabyły niepełnosprawność i potrzebują wsparcia
w przystosowaniu się do nowej sytuacji, oraz do osób, które nie miały wcześniej
możliwości przezwyciężenia trudności życia codziennego i społecznego wynikających
z niepełnosprawności.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 grudnia 2018r. do godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul.
Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka
(liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds.
Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas