twitter instagram YouTube

2019-01-08
Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu.

O PROGRAMIE:

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służce ich usamodzielnianiu.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest: poprawa dostępu do usług usamodzielniających osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych świadczonych w Centrum Usamodzielniania – miejscu krótkookresowego pobytu dziennego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin naboru ofert upływa 29 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.bip.moprleszno.pl/

KONTAKT:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl/ 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas