twitter instagram YouTube

2021-12-06
Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022r. – „Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu”. – 22 grudnia 2021 r.

FUNDATOR: Miasto Leszno

CEL KONKURSU: Głównym celem jest poprawa dostępu do usług usamodzielniających osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych świadczonych w Centrum Usamodzielniania - miejscu krótkookresowego pobytu dziennego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie polega na prowadzeniu specjalistycznych usług poprzez: zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia usprawniające.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu     

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 72 000.00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 22 grudnia 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://leszno.engo.org.pl/konkursy/126

KONTAKT:
Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas