twitter instagram YouTube

2019-11-22
Zgłoś się do prac w komisjach konkursowych

Zgłoś się do prac w komisjach konkursowych

Przypominamy, że trwa nabór do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2020. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 listopada.

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty działającej w obszarze pożytku publicznego, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2020.

Miasto Leszno chce po raz kolejny stworzyć bazę kandydatów gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków miejskich.

Na jej podstawie Prezydent Miasta Leszna powołuje członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor.

Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla naszego miasta.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów z zakresu pomocy społecznej czy ochrony zdrowia po fachowców w zakresie kultury, sportu czy rewitalizacji. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Do bazy kandydatów organizacja pozarządowa może rekomendować dwie osoby.

Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Choć praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, to z pewnością może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Lesznie wydatkowe są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego. Wybranie najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów dla naszego miasta wspólnie staje się łatwiejsze.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny poniżej. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@leszno.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 listopada.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

Zapraszamy do współpracy!


Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)   nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie (przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji będzie składał oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów);

3)   nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

Zadania komisji konkursowej - Komisja uwzględnia przede wszystkim kryteria określone  w treści ogłoszenia konkursowego w tym m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)   uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem oceny, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.

 

Załączniki:

ogłoszenie
formularz zgłoszeniowy ( w wersji edytowalnej do pobrania poniżej )

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas