twitter instagram YouTube

2018-08-01
„Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza trzeci otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od dnia 27 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

  • szkoły wyższe,
  • placówki Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działające na rynku przez okres min. 3 lat, prowadzące działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawowe warunki realizacji konkursu

Konkurs realizowany jest na podstawie „Zasad finansowania badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Szczególne warunki realizacji konkursu

  1. Uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie. Złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
  2. W ramach 1 wniosku możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego
  3. Dofinansowanie ze środków PFRON 1 projektu badawczego nie może przekroczyć 500000,00 zł.
  4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 10,00% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
  5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy
  6. Projekty podlegają obowiązkowi przeprowadzenia audytu zewnętrznego, gdy wartość jednego projektu, w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych, jest równa bądź przekracza 700.000 zł.

Audyt zewnętrzny wymagany jest w projektach, których wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego (…)” – jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

Za kwalifikowalny uznawany jest koszt audytu nie przekraczający 2% łącznych kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas