twitter instagram YouTube

2016-02-09
Kształcenie zawodowe dorosłych

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lat. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.)

2. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 13 500 000 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł, a minimalny wkład własny 10%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r. Nabór rozpoczyna się 1 lutego 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92

- na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/83

Zapoznaj się z regulaminem konkursu: Regulamin konkursu 8.3.2 (649 KB)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas