twitter instagram YouTube

2018-12-11
Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Organizacja wsparcia i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Założeniem i celem konkursu jest świadczenie pomocy adresowanej do grupy osób/rodzin:
- bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- doświadczających konfliktów i kryzysów rodzinnych,
- dotkniętych przewlekłą somatyczną chorobą,
- dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi.
Rodzaje świadczonej pomocy powinny obejmować (do wyboru przez organizację):
- konsultacje i porady (pedagogiczne, psychologiczne, społeczno-prawne)
- terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną
- mediacje rodzinne
- edukację i wspomaganie w podejmowanych działaniach osób/rodzin z bezradnością
życiową
- warsztaty, treningi, szkolenia, zajęcia i spotkania grupowe mające na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania,
- informowanie na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług mające na
celu m.in. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz
zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- i inne

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 zł (kwota może ulec zmianie). Wkład własny organizacji: minimum 10%, z tego minimum 5% wkładu finansowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul.  Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno , tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas