twitter instagram YouTube

2017-03-28
Warto być Wolontariuszem

Masz trochę wolnego czasu i nie wiesz co z nim zrobić? Chciałbyś działać, ale nie do końca wiesz jak się do tego zabrać? Ten artykuł może być skierowany właśnie do Ciebie!

Wolontariat to dobrowolna i bezpłatna praca, świadczona świadomie na rzecz innych osób i wykraczająca poza związki rodzinne czy koleżeńskie. Tak najkrócej i najprościej można ująć pojęcie wolontariatu jako definicję.

W praktyce, wolontariat pozwala nam na realizowanie siebie w naszych zainteresowaniach, dążeniu do czynienia dobra, niesienia pomocy i radości innym. Zajęcie, które pozwala nam na zdobywanie nowych doświadczeń czy rozwijanie naszych zainteresowań. Praca wolontarystyczna jest bowiem podstawą funkcjonowania III sektora, czyli fundacji, stowarzyszeń, czy klubów sportowych. Dzięki temu wolontariat daje nam ogromną szansę na rozwijanie naszych zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń. Oczywiście wszystko to łączy się z ogromną satysfakcją, jaką każdy ma z wykonywanych przez siebie, dobrowolnych, wolontarystycznych czynności.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariat można odbywać w wielu placówkach publicznych, np. w szkołach,  urzędach (o czym więcej w dalszej części artykułu), w organizacjach pozarządowych, podczas zawodów sportowych, festynów i wielu innych wydarzeń.

Wolontariat w organizacji pozarządowej

Najpopularniejszą formą wolontariatu jest wolontariat w NGO – fundacji, stowarzyszeniu, klubie sportowym i innych jednostkach. Będąc wolontariuszem w organizacji pozarządowej możemy nauczyć się naprawdę wielu rzeczy. Zakres pracy może być tutaj ogromny, zależny od tego, co tak naprawdę nas interesuje. Pamiętajmy, że wolontariat jest dobrowolny.

Umowa o współpracy z wolontariuszem

Sporadyczna lub krótko trwająca pomoc wolontariusza nie wymaga spisywania porozumienia o współpracy w formie pisemnej. Wystarczy porozumienie ustne. Jeżeli wolontariusz chciałby świadczyć podobną pomoc na rzecz członków organizacji systematycznie i dłużej (ponad 30 dni) to porozumienie z wolontariuszem po 30 dniu jego współpracy ze stowarzyszeniem/fundacji musi mieć formę pisemną.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na korzystającego z pomocy wolontariuszy (np. fundację, stowarzyszenie) obowiązek zawarcia z wolontariuszem porozumienia na piśmie w sytuacji kiedy współpraca trwa dłużej niż 30 dni.

Jego stronami są:

- korzystający, czyli w tym przypadku organizacja pozarządowa, która zamierza nawiązać współpracę z wolontariuszem,

- wolontariusz, czyli osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusze dokonują świadczeń w zakresie zawartym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie wolontariackie jest umową cywilnoprawną, pamiętajmy o dokładnym spisaniu wszystkich elementów porozumienia, ściśle zależnych z tym, co robimy. Pamiętajmy jednak, że porozumienie to tylko dodatkowa forma sformalizowania wolontariatu. Wolontariat możemy odbywać nieformalnie, bez jakichkolwiek zobowiązań.

Z punktu widzenia NGO, zdobycie jak największej liczby wolontariuszy powinno być jednym z nadrzędnych celów organizacji. Jest to również statutowy obowiązek wielu NGO. To wolontariusze tworzą naszą organizację, pomagają nam w normalnym funkcjonowaniu, wspierają organizację imprez i przedsięwzięć, biorą udział w akcjach. Doceniajmy wolontariuszy - oni tworzą trzeci sektor!

Baza NGO

Szukając organizacji pozarządowej, w której chcemy odbyć wolontariat, warto skorzystać z bazy NGO. Miasto Leszno oferuje tutaj internetową bazę organizacji, która dostępna jest pod adresem www.leszno.pl/Baza_NGO. Znaleźć można tam podstawowe informacje o organizacjach, m.in. adres, dane kontaktowe, informacje o działalności. Dodatkowo, informacji o organizacjach, w których możliwe jest odbycie wolontariatu, można szukać za pomocą stron internetowych organizacji, profili na portalach społecznościowych, czy osobiście w NGO bądź u innych wolontariuszy.

Inne formy wolontariatu

Bardzo często wolontariusze poszukiwani są przez nie tylko organizacje pozarządowe, czy jednostki publiczne. Wolontariuszy poszukują organizatorzy mniejszych i większych imprez, np. ostatnio odbywanych w Polsce Światowych Dni Młodzieży, Euro 2012, czy mniejszych konferencji i lokalnych wydarzeń. Wolontariusze pomagają w polepszeniu jakości organizacji wydarzeń, są osobami, które znacznie poprawiają komunikację uczestników, udzielają przydatnych wskazówek. Ciekawym przykładem wolontariatu jest też możliwość bezpośredniej opieki nad gośćmi imprez. Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, w role wolontariuszy wcielały się całe rodziny, które na kilka dni zajmowały się opieką nad wolontariuszami z innych państw.

Wolontariat w Urzędzie Miasta Leszna

Ciekawą możliwością oferowaną przez Miasto Leszno jest odbycie wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna. Wolontariat skierowany jest dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności uczniów, studentów, absolwentów uczelni wyższych, doktorantów oraz słuchaczy szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Celem wolontariatu jest m.in. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd, aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie, umożliwienie zdobycia przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego w pracy w administracji, wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu Miasta Leszna.

Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie  o wykonaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.

Dodatkowo, Miasto Leszno poszukuje osób chętnych do współpracy przy realizacji wydarzeń/imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez miasto, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych, Powrót Króla, rajdy rowerowe, Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki Śniadaniowe, Kino ze smakiem i inne. Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno to okazja do: bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Leszna, nabycia cennego doświadczenia, zdobycia dodatkowych umiejętności organizacyjnych, poznania struktur organizacji imprez, nawiązania nowych znajomości,  spędzenia czasu w miłej atmosferze. Po odbyciu wolontariatu, Wolontariusz również otrzyma specjalne zaświadczenie o wykonanych czynnościach.

Więcej informacji o wolontariuszach poszukiwanych przez Urząd Miasta Leszna uzyskać można wchodząc na stronę www.leszno.pl

Nie tylko satysfakcja

Oprócz ogromnej satysfakcji, jaką może dać praca w roli wolontariusza oraz m.in. zaświadczeń o odbytym wolontariacie, które mogą  być bardzo istotne podczas poszukiwania pracy, wolontariusz może być nagrodzony wieloma innymi profitami i nagrodami. Od 2015 roku Miasto Leszno organizuje konkurs na Leszczyńskiego Wolontariusza Roku. Nagradzani są najbardziej aktywni wolontariusze i grupy ich zrzeszające. Kandydaci do zdobycia tej prestiżowej nagrody zgłaszani są przez mieszkańców, a następnie laureatów wyłania specjalna komisja. Dodatkowo, często przyznawane są nagrody specjalne, wręczane przez Prezydenta Miasta. Również inne placówki organizują swoje konkursy, nagradzające Wolontariuszy za ich pracę na rzecz innych.

Chcesz zostać Wolontariuszem? Nie zastanawiaj się! Działaj! Poszukaj interesującej cię organizacji, wydarzenia, placówki. Napisz, zadzwoń, zgłoś się i zobacz sam, że wolontariat to nie tylko praca na rzecz innych, ale też świetna droga do samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, czy zdobycia niezbędnych kompetencji, które mogą zaprocentować w przyszłości.

Więcej o wolontariacie można poczytać tutaj (w broszurze przygotowanej przez Grupę Nieformalną "Społecznie Nakreceni").

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas