twitter instagram YouTube

2021-10-04
Inkubator TransferHUB

Inkubator TransferHUB

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl.

FUNDATOR: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

O PROGRAMIE:
Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etatów, na które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości i zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie się w nowej roli. 

CEL KONKURSU:
Celem Projektu TransferHUB jest udzielenie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego w opracowaniu i przetestowaniu modelowych innowacyjnych rozwiązań (zwanych dalej projektami innowacyjnymi). Granty przyznawane w ramach Projektu TransferHUB nie mogą być przeznaczone na działania polegające wyłącznie na wdrożeniu działań (nie uwzględniające wypracowania innowacyjnego rozwiązania).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach Projektu TransferHUB, Partnerzy wesprą opracowanie i przetestowanie oraz skalowanie wybranych innowacyjnych rozwiązań w obszarze zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
a.starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 55 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
b.pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
c.automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do Projektu TransferHUB, może być:
a.osoba fizyczna (pełnoletnia);
b.grupa nieformalna (2-5 osób);
c.osoba prawna.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 38 tys. PLN         

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  do 06.12.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od maja 2020 roku do lipca 2023 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/

KONTAKT:
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/20 00-031 Warszawa
tel. +48 22 627 18 71

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas