twitter instagram YouTube

2018-12-14
Pomoc w OIR

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W OŚRODKU INTERWENCYJNO-READAPTACYJNYM. Termin naboru wnoisków upływa 21 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU: 

POMOC W OŚRODKU INTERWENCYJNO-READAPTACYJNYM

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

a) prowadzenie całodobowej działalności stacjonarnej w formie Hostelu kryzysowego
dla kobiet i dzieci,
b) prowadzenie interwencyjno-konsultacyjnej pomocy ambulatoryjnej dla osób/rodzin
w kryzysie,
c) podejmowanie działań w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy,
d) podejmowanie działań o charakterze readaptacyjnym, mających na celu przywrócenie
umiejętności osób/rodzin niezbędnych do wykonywania ról społecznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 290 000,00 zł (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 grudnia 2018r. do godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul.
Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka
(liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds.
Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas