twitter instagram YouTube

SzukajFundacja

pl. Tadeusza Kościuszki 3
64-100 Leszno

Email 1: odzew@interia.pl

WWW: http://odzew.org.pl/

Nr KRS lub innego rejestru: nr KRS 0000076552
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 697 00 18 363
REGON: 410014223

Zasięg działania: wojewódzki
Status prawny organizacji: fundacja
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Stanisława Nawrocka
Stanowisko: Prezes Zarządu
Telefon: 603 531 456
Email: odzew@interia.pl

Działalność:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • promocja i organizowanie wolontariatu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Napisz do nas