twitter instagram YouTube

Konkursy

2022-10-04

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.

więcej
planowany nabór

Zachować pamięć – miejsca pamięci terroru hitlerowskiego

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła terminy naboru wniosków w specjalnym programie dotacyjnym „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. – 30 września 2022 r.

więcej
2022-09-30

Zachować pamięć 2022 termin do 30 września

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłasza nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach pamięci. Pierwszy termin składania wniosków zaplanowany jest do 30 września 2022 roku.

więcej
2022-09-30

Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

Program wspierania projektów STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

więcej
2022-05-31

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił kolejny Program wsparcia sportu wyczynowego w Polsce. Na dofinansowanie przygotowań i startów w dyscyplinach nieolimpijskich w 2022 roku ministerstwo przeznaczy rekordową kwotę 25 milionów złotych! – 31 maja 2022 r.

więcej
2022-05-04

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.

więcej
2022-04-30

„Zachować pamięć 2022” termin do 30 kwietnia

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłasza nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach pamięci. Drugi termin składania wniosków zaplanowany jest do 30 kwietnia 2022 roku (kolejne do 30 września 2022 roku)

więcej
2022-04-30

Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

Program wspierania projektów STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

więcej
2022-04-28

Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne

Ruszył nabór zgłoszeń na organizację lokalnych spotkań mających na celu sieciowanie uczestników różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne” realizowana jest w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w trybie ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 zł.

więcej
planowany nabór

Rozgrzewamy Polskie Serca

Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy. – 31 marca 2022 r.

więcej
planowany nabór

Granty na założenie mini sadu

Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów. – 4 marca 2022 r.

więcej
2022-03-01

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

więcej
2022-03-01

Erasmus + - Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje: działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego oraz działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania te będzie realizowała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Termin składania wniosków – 1 marca 2022r.

więcej
2022-02-28

„Zachować pamięć 2022”

Ogłaszamy nabór do programu dotacyjnego „Zachować pamięć”, który oferuje dofinansowanie wspólnych, polsko-niemieckich projektów grup młodzieży w miejscach pamięci. Pierwszy termin składania wniosków zaplanowany jest do 28 lutego 2022 roku (kolejne do 30 kwietnia 2022 roku i do 30 września 2022 roku)

więcej
2022-02-28

Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

Program wspierania projektów STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

więcej
2022-02-28

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

więcej
planowany nabór

Konkurs UdSKiOR: Działalność dokumentacyjna i wydawnicza

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2022 roku. – 28 lutego 2022 r.

więcej
planowany nabór

Wspieranie aktywności międzynarodowej 2022

Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z 12 stycznia 2022 roku o terminie i trybie naboru wniosków do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej edycja 2022 – 28 lutego 2022 r.

więcej
2022-02-25

Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” WRPO

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 2020 z dniem 23.11.2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 23.11.2021 r.

więcej
2022-02-23

Erasmus + Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności

więcej
2022-02-23

Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 2022

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizować Projekty Solidarności (ang. solidarity projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.

więcej
2022-02-21

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100.000 mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców.

więcej
planowany nabór

Program MEiN: „Perły nauki”

Minister Edukacji i Nauki ustanowił program pod nazwą „Perły nauki” i ogłosił nabór wniosków. – 18 lutego 2022 r.

więcej
2022-02-18

Sport Wszystkich Dzieci zad II i III

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

więcej
2022-02-17

Akcja kluczowa 2 – Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – Erasmus +

Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem w odniesieniu do potrzeb odbudowy społeczno-gospodarczej, wzrostu gospodarczego i dobrobytu oraz reagowania na niedawne tendencje, w szczególności globalizację gospodarki, ale także regres w ostatnim czasie w zakresie rozwoju ludzkiego, niestabilność oraz rosnące nierówności społeczne, gospodarcze i środowiskowe, pogłębione przez pandemię COVID-19. Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 17 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

więcej
2022-02-16

Akcja kluczowa 2 – Działanie Erasmus Mundus

Akcja ta ma na celu promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego poprzez programy studiów na całym świecie – na poziomie studiów magisterskich – realizowanych i uznawanych wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie i otwartych na instytucje w innych krajach świata. Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 16 lutego do godz. 17:00:00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

więcej
planowany nabór

„Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Kultura” ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. – 14 lutego 2021 r.

więcej
planowany nabór

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022

„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. – 14 lutego 2022 r.

więcej
2022-02-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wyznacza się termin składania ofert do 11 lutego 2022 r., do godziny 16:15

więcej
2022-02-10

Ogólnopolski konkurs o tytuł "Dobroczyńca roku"

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. W 2022 roku będzie obchodził swoje 25-lecie. Niezmiennie, nieprzerwanie od 25 lat nagradzamy firmy zaangażowane społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs pokazuje jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz społeczności lokalnej, przed edukację, kulturę, promocję różnorodności, czy zdrowia, a także pomoc osobom najbardziej potrzebującym, aż po programy wolontariatu pracowniczego i długofalowe zaangażowanie we wspieranie organizacji społecznych. Nabór zgłoszeń trwa do 10 lutego 2022.

więcej
2022-02-09

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Zadanie obejmuje prowadzenie indywidualnych lub grupowych form/działań w zakresie rehabilitacji fizyczno – społecznej, w tym uwzględniającą edukację uczestników w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń usprawniających, możliwych do wykonania w warunkach domowych. Oferty należy składać do 9 lutego 2022 r. do 23:55.

więcej
2022-02-07

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – programy propagujące amerykańską kulturę

Program wspiera projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które: – przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami; – tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi; – włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść (np. osoby niepełnosprawne, imigrantów, mniejszości etniczne i mieszkańców obszarów wiejskich). Termin składania wniosków - 7 lutego 2022

więcej
2022-02-02

Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego „Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support) Część 1) Współpraca projektowa”. Fiszki projektowe należy składać w terminie od 29.11.2021 r. do 02.02.2022 r.

więcej
planowany nabór

Zamówienia choreograficzne 2022

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu Zamówienia choreograficzne nr 4(10)/T/2022 – 2 lutego 2022 r.

więcej
planowany nabór

Zdrowo jem, więcej wiem - etap wiosenny

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Realizacja trwa cały rok szkolny i jest podzielona na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach konkursu mają szanse na dodatkowe nagrody. – 2 lutego 2022 r.

więcej
planowany nabór

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. - do 31 stycznia 2022 r.

więcej
2022-01-31

X Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już po raz dziesiąty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym. Termin składania wniosków trwa do 31 stycznia 2022 br., godz.: 23:59

więcej
2022-01-31

English Teaching Activities (ETAs)

Ścieżka English Teaching Activities to szansa na sfinansowanie ciekawych projektów z zakresu języka angielskiego realizowanych z dziećmi i młodzieżą w Twoim środowisku, połączona z cyklem inspirujących szkoleń dla nauczycieli.

więcej
planowany nabór

Program MSiT: Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku. Budżet nowej edycji to aż 60 milionów złotych - 43 procent więcej w porównaniu do pierwszego SKS ogłoszonego w 2017 roku. – 31 stycznia 2022 r.

więcej
2022-01-31

Ogłoszenie otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki w 2022 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej. Organizatorem konkursu jest Minister Sportu i Turystyki.

więcej
planowany nabór

Program MSiT: Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport Wszystkich Dzieci. Budżet na tegoroczną edycję programu jest rekordowy i wynosi blisko 67 mln zł. To więcej o ponad 8 mln zł w stosunku do ubiegłego roku. Najbliższy termin składania wniosków upływa 31.01.2022 r.

więcej
2022-01-31

Fundusz Feministyczny

Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie wszystkie cztery poniższe warunki: 1. Prowadzą feministyczne działania na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych. 2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez osoby nie cis męskie*). 3. Czują się związane z ruchem feministycznym. 4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

więcej
2022-01-28

Od zależności ku samodzielności

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Oferty konkursowe należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu.

więcej
2022-01-27

Granty na Eurogranty

Program przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

więcej
Napisz do nas