twitter instagram YouTube

Konkursy

2022-01-27

Granty na Eurogranty

Program przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

więcej
planowany nabór

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. - nabór 31.12.2021 r.

więcej
2021-12-31

Startują mini granty dla wolontariuszy!

Korpus Solidarności uruchamił mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

więcej
planowany nabór

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja wspiera działania zgodne z jej celami statutowymi określonymi w § 6 Statutu Fundacji oraz z celami statutów podmiotów wnioskujących otrzymanie darowizny. Przed złożeniem wniosku zapoznać się ze Statutem Fundacji PGNiG S.A. oraz Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację PGNiG S.A. – 31 grudnia 2021 r.

więcej
2021-12-31

Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r.

Fundacja EY uruchomiła wsparcie finansowe na funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Najbliższy nabór wniosków trwa do 30 czerwca.

więcej
planowany nabór

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00

więcej
planowany nabór

"Strzelnica w powiecie 2022"

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił, zwanych dalej łącznie zadaniami. – 15 grudnia

więcej
2021-12-15

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-12-06

Inkubator TransferHUB

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl.

więcej
2021-11-30

Ruszył PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

więcej
planowany nabór

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Fundacja im. Stefana Batorego powołała Fundusz, oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości. - 30.11.2021 r.

więcej
2021-11-30

Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego. - 30 listopada 2021 r.

więcej
planowany nabór

Minigranty dla wolontariuszy

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.- 30 listopada

więcej
planowany nabór

Stypendia żeglarskie na rok 2022

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia żeglarskie do Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej. W odróżnieniu od lat poprzednich nabór ten będzie trwał od 29 września do 30 listopada 2021 r.

więcej
2021-11-30

Fundusz Pomocy Pomagającym

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym. – 30 listopada

więcej
2021-11-30

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji..."

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. – 30 listopada

więcej
2021-11-24

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
planowany nabór

Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2

Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, mniej doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim. – 3 listopada

więcej
planowany nabór

Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2

Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, szkoleniach i młodzieży - 3 listopada

więcej
2021-11-02

Młoda Polska

Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

więcej
2021-11-01

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

więcej
2021-10-31

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny pod hasłem: RAZAM-RAZEM-ZUZAM

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkurs ma umożliwić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację wspólnych projektów z ułatwioną ścieżką finansowania na rzecz zbliżenia i w geście solidarności z Białorusią.

więcej
planowany nabór

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy – 31 października 2021r.

więcej
planowany nabór

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

więcej
2021-10-30

Fundusz Kościelny

Program przewiduje m.in. wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi a także remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Ze środków programu odbywa się również finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

więcej
planowany nabór

Konkurs grantowy ONKOgranty V

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosi nabór do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. – 30 października

więcej
planowany nabór

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych

Oferujemy granty o średniej wartości 32 tys. zł. To szansa, by wprowadzić w życie nowe ciekawe rozwiązania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – 30 października

więcej
2021-10-29

Otwarty konkurs ofert - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii w 2021 r. - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią.

więcej
planowany nabór

Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. – 29 października

więcej
2021-10-27

GOSPOSTRATEG – VII konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG. – 27 października

więcej
planowany nabór

”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn. ”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”, którego celem jest wsparcie realizacji zadania publicznego województwa wielkopolskiego w obszarze „Wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych” zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – 20 października

więcej
2021-10-20

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
planowany nabór

Konkurs MKDNiS: Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”. – 19 października

więcej
Napisz do nas