twitter instagram YouTube

Konkursy

2021-12-15

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-11-24

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-11-01

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

więcej
2021-10-20

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-10-01

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

więcej
2021-09-30

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.

więcej
2021-09-30

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

więcej
2021-09-22

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-08-25

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-07-21

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-06-30

Konkurs pn.: Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały Wielki Polak – Nadzieje Olimpijskie”.

więcej
2021-06-30

Kolejny konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. ”.

więcej
2021-06-23

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-06-11

Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji

Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

więcej
2021-06-01

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

więcej
2021-05-31

Dotacje z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży.

więcej
2021-05-26

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-04-30

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

więcej
2021-04-21

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-03-31

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

więcej
planowany nabór

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 -nabór do 31 marca 2021 r.

więcej
2021-03-24

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-03-15

Konkurs na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2020

Celem programu jest wsparcie społeczno-gospodarczych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

więcej
2021-03-15

Program "KLUB"

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.

więcej
2021-03-15

Dotacje dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji

Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

więcej
2021-02-28

Wymiana młodzieży lokalnie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanego pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.

więcej
2021-02-28

Stypendia Akademeia High School dla uczniów - otwarty nabór

Rozbudowany system stypendialny dla uczniów z uboższych rodzin.

więcej
2021-02-28

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

więcej
planowany nabór

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIiOR) ogłosił konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków do 26 lutego 2021 r.

więcej
planowany nabór

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w naborze - do 26 lutego 2021 r.

więcej
planowany nabór

Inicjatywy ekologiczne Centrów Wolontariatu Caritas w roku 2021

Konkurs jest realizowany przez Caritas Polska w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska - nabór do 22.02.2020 r.

więcej
2021-02-19

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Celem Konkursu jest wsparcie dotacyjne projektów skierowanych bezpośrednio do osób z zaburzeniami psychicznymi

więcej
planowany nabór

Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Sprawdzasz czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywateli i obywatelek, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego - zgłoś swoją inicjatywę! Konkurs przeznaczony jest dla osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje, które już działają strażniczo do składania wniosków w konkursie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Zgłoszenia do 18 lutego godz. 14:00.

więcej
2021-02-17

Program dotacyjny

Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2021-02-15

Szkoła z klimatem

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy.

więcej
2021-02-15

Konkurs na Minigranty

Celem Konkursu jest wsparcie grup i organizacji wpisujących się w priorytety Funduszu

więcej
planowany nabór

Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 lutego 2021 r.

więcej
2021-02-04

Konkurs POWER na skalowanie innowacji społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-030/20 na skalowanie innowacji społecznej: „Obiady terapeutyczne”. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 4 stycznia i będzie trwał do 4 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

więcej
2021-02-01

Konkurs pn. Od wykluczenia do aktywizacji 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

więcej
2021-02-01

Konkurs Grantów

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu 1 lutego 2021 r.

więcej
2021-02-01

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” Edycja 2021”

Celem Konkursu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

więcej
2021-02-01

Otwarty konkurs ofert-w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

więcej
2021-02-01

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

więcej
2021-01-31

Konkurs grantowy pn. Razem Możemy Więcej 2021

DOZ Fundacja Dbam o zdrowie ogłosiła IX edycję Konkursu Grantowego Razem Możemy Więcej 2021. Termin składania Wniosków upływa 31 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

więcej
2021-01-31

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

więcej
2021-01-31

Konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2021 Polsko-litewskie projekty młodzieżowe

Celem Konkursu jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie najbardziej interesujących projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

więcej
2021-01-31

Program "Kulturalne pomosty" Edycja 2021

Celem Konkursu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

więcej
2021-01-29

Konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022

Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

więcej
2021-01-29

Dotacje na turystykę

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

więcej
2021-01-25

Otwarty konkurs ofert- wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2021 pod nazwą wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

więcej
2021-01-25

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

więcej
Napisz do nas