twitter instagram YouTube

Konkursy

2021-03-31

Dotacje na Ochronę Zabytków

Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs w ramach Programu Ochrona Zabytków.

więcej
2021-02-28

Wymiana młodzieży lokalnie

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanego pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.

więcej
2021-02-01

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

więcej
2021-01-05

Konkurs pn. Uwolnienie potencjału młodzieży

Ogłoszono drugi nabór wniosków pn. Uwolnienie potencjału młodzieży (Unlocking youth potential) w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

więcej
2020-12-31

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

więcej
2020-12-31

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

więcej
2020-11-30

Trwa nabór Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Przypominamy, że trwa nabór w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5, organizowany przez Narodowy Instytut Wolności.

więcej
2020-11-30

Wsparcie doraźne

Budżet programu w roku 2020 - 8 000 000 zł

więcej
2020-11-30

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania, koszty administracyjne, zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

więcej
2020-11-30

Dotacje z Funduszu Kościelnego

Do 30 listopada można składać wnioski o wsparcie w ramach Funduszu Kościelnego. Organizatorem naboru wniosków jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

więcej
2020-11-30

Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” na realizację projektów zwiększających poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

więcej
2020-11-15

Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn. „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”.

więcej
2020-11-12

Nabór wniosków do projektu grantowego pn. Lekcja: Enter

Fundacja Orange ogłosiła nabór wniosków do 3 edycji projektu grantowego „Lekcja: Enter”.

więcej
2020-11-09

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności prowadzony jest w ramach projektu „Active Citizens - Aktywne Społeczności” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją British Council oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

więcej
2020-11-08

Uniwersytety zaangażowane społecznie

Jak rozwijać wolontariat osób starszych? Skąd pozyskać mikrogrant na działanie na rzecz społeczności lokalnej? Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.

więcej
2020-11-06

Program „MALUCH+” moduły 2 - 4

Żłobki i kluby dziecięce przyjmujące najmłodszych do trzeciego roku życia mogą postarać się o dofinansowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Maluch+” 2021. Instytucje mogą składać oferty już od września.

więcej
2020-11-06

Pokonamy bariery - konkurs grantowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
2020-11-04

Po pierwsze rodzina - konkurs

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny. Ostateczny termin składania ofert upływa 4 listopada br.

więcej
2020-11-02

Konkurs ofert dotyczący upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”.

więcej
2020-10-31

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

więcej
2020-10-31

Dotacje na Ochronę Zabytków

Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs w ramach Programu Ochrona Zabytków.

więcej
2020-10-31

Stypendia dla młodych artystów i krytyków

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendia na rok 2021 „Młoda Polska”. Wnioski o stypendium mogą składać młodzi artyści do 35 roku życia, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendia są przyznawane na realizację określonego projektu stypendialnego w takich dziedzinach jak: film, fotografia, literatura (w tym reportaż dziennikarski), muzyka, sztuki wizualne, taniec oraz teatr.

więcej
2020-10-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową pracowników poprzez działania prozdrowotne.

więcej
2020-10-30

Konkurs na materiały edukacyjne dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego!

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego.

więcej
2020-10-30

Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” na realizację projektów zwiększających poziom i jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

więcej
2020-10-30

Zabytkomania

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2020r.

więcej
2020-10-30

Ścieżki współpracy- Standard

Wnioski należy składać do 30 października 2020r.

więcej
2020-10-30

Wsparcie innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.

więcej
2020-10-30

Konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.

więcej
2020-10-29

Konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2021-2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

więcej
Napisz do nas