twitter instagram YouTube

Konkursy

2020-12-31

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

więcej
2020-12-31

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

więcej
2020-11-30

Trwa nabór Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Przypominamy, że trwa nabór w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5, organizowany przez Narodowy Instytut Wolności.

więcej
2020-11-30

Wsparcie doraźne

Budżet programu w roku 2020 - 8 000 000 zł

więcej
2020-11-30

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania, koszty administracyjne, zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

więcej
2020-11-06

Program „MALUCH+” moduły 2 - 4

Żłobki i kluby dziecięce przyjmujące najmłodszych do trzeciego roku życia mogą postarać się o dofinansowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Maluch+” 2021. Instytucje mogą składać oferty już od września.

więcej
2020-10-31

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

więcej
2020-10-16

Program „MALUCH+” moduł 1

Żłobki i kluby dziecięce przyjmujące najmłodszych do trzeciego roku życia mogą postarać się o dofinansowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Maluch+” 2021. Instytucje mogą składać oferty już od września.

więcej
2020-10-15

Wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003). Krótko + termin składania.

więcej
2020-10-15

Konkurs grantowy na prowadzenie punktów «Europe Direct»

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 15 października 2020 roku do godz. 17:00.

więcej
2020-10-01

Wsparcie w reformowaniu polityk, Erasmus +

Akcja ta promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

więcej
2020-10-01

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

więcej
2020-10-01

Program Erasmus +

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

więcej
2020-10-01

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów.

więcej
2020-09-30

Program Dobre Innowacje

Masz pomysł, jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji w Twoim otoczeniu? Jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie? Ten konkurs jest dla Ciebie!

więcej
2020-09-30

Konkurs pilotażowy Music Moves Europe Preparatory action 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku do godz. 17:00.

więcej
2020-09-25

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”

Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiła nowy konkurs „Rzeczy są dla ludzi”. Budżet realizowanej w ramach rządowego programu „Dostępność Plus” inicjatywy to 40 mln zł.

więcej
2020-09-25

Konkurs Rzeczy są dla ludzi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”. Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r. (godz.16:00).

więcej
2020-09-18

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

więcej
2020-09-14

Dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę. Termin składania wniosków upływa 14 września 2020 r., godz. 15:00.

więcej
2020-09-14

Konkurs MSWiA - dotacje celowe

Konkurs MSWiA dotyczący tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

więcej
2020-09-04

Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego

Wsparcie w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

więcej
2020-09-01

Europa dla obywateli Działanie 2.1 Partnerstwo miast

Ze środków programu “Europa dla obywateli” można pokryć koszty podróży i noclegów zaproszonych uczestników wydarzeń.

więcej
2020-09-01

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Dofinansowanie przyznawane jest w formie ryczałtu obliczanego na podstawie liczby wydarzeń.

więcej
2020-09-01

Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli" informuje o otwartych naborach wniosków w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach działań: Partnerstwo miast, Sieci miast oraz Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski należy złożyć do 1 września 2020 r. (do godz. 17.00 czasu brukselskiego).

więcej
2020-08-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Oś priorytetowa 3, Energia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód.

więcej
2020-08-31

Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator, Wiedza Edukacja Rozwój

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 %

więcej
2020-08-31

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30.

więcej
2020-08-31

Konkurs POWER 2.10 dotyczący tworzenia e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach: I runda: od 18 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

więcej
2020-08-31

Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

więcej
2020-08-31

Konkurs MSWiA - dotacje podmiotowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do składania wniosków o dotację na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

więcej
2020-08-31

19 edycja Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2020

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 19. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2020”, który ma na celu promowanie najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.

więcej
2020-08-30

PZU z kulturą

W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

więcej
2020-08-24

Konkurs ofert dotyczący prowadzenia ośrodka dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 listopada 2023 r.”. Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00.

więcej
2020-08-23

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

więcej
2020-08-23

Football People Event Grants – małe granty na walkę z dyskryminacją

Celem Konkursu jest finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych.

więcej
2020-08-17

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro

więcej
2020-08-15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”

więcej
Napisz do nas