twitter instagram YouTube

2017-06-24
Fundacje korporacyjne

Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje.

Granty są najczęstszą formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych. Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność stowarzyszenia, fundacji czy klubu sportowego. Daje to NGO więcej możliwości rozwoju i realizacji ciekawych inicjatyw.

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne?

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach.

Większość z fundacji ma specjalne wnioski, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w  wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych). Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów. Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehablitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych zfundacją korporacyjną).

 

Przedstawiamy Wam broszurę zawierającą zestawienie fundacji korporacyjnych, które wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje wraz z aktualizacją.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas