twitter instagram YouTube

SzukajFundacja Centrum Aktywności Twórczej

Więzienna 3
64-100 Leszno

Telefon komórkowy: 888496548

Email 1: KONTAKT@FUNDACJA-CAT.PL

WWW: www.fundacja-cat.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000320676
Data rejestracji: 2008-12-30

NIP: 6972250147
REGON: 301033297

Zasięg działania: inny
Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 3 w tym kobiet 2
Liczba wolontariuszy organizacji 45 w tym kobiet 35
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Barbara Janik
Stanowisko: Wiceprezes
Telefon: 888496548
Email: fundacja.cat@gmail.com

Działalność:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizowanie wolontariatu
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Napisz do nas