twitter instagram YouTube

SzukajFundacja "Dr Clown" Oddział w Lesznie

Słowiańska 59B
64-100 Leszno

Telefon stacjonarny: -

Email 1: anna.paszczuk@drclown.pl
Email 2: leszno@drclown.pl

WWW: www.drclown.pl

Nr KRS lub innego rejestru: 0000024181
Data rejestracji: 0000-00-00

NIP: 521-30-20-963
REGON: 016027802

Status prawny organizacji: fundacja
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak
OPP data otrzymania: 0000-00-00

Organizacja ma biuro otwarte dla osób z zewnątrz: tak
Liczba członków organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba wolontariuszy organizacji 0 w tym kobiet 0
Liczba osób zatrudnionych na etat 0 w tym kobiet 0
Okres, na jaki wybierany jest zarząd bezterminowo

Osoba do kontaktu bezpośredniego:

Imię i nazwisko: Anna Paszczuk
Stanowisko: Pełnomocnik Fundacji "Dr Clown" Oddział w Lesznie
Telefon: 694 414 458
Email: anna.paszczuk@drclown.pl

Działalność:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • wypoczynek dzieci i młodzieży
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • promocja i organizowanie wolontariatu
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie powyższych obszarów

Inna działalność: Prowadzimy oryginalny program " Terapia śmiechem i zabawą" :) Pragniemy aby żadne dziecko w Polsce nie kojarzyło pobytu w szpitalu z cierpieniem, bólem, zastrzykami i bolesną terapią. Docieramy do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej n

Napisz do nas