twitter instagram YouTube

2021-01-15
Czas na składanie sprawozdań

Czas na składanie sprawozdań

Przypominamy, że organizacja, która otrzymała dotację i realizowała zadanie publiczne, obowiązana jest złożyć sprawozdanie końcowe z wykonania tego zadania. W Lesznie sprawozdanie sporządza się za pomocą Generatora wniosków eNGO.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego przedstawia się w terminach określonych w umowie. Zazwyczaj jest to 30 dni po realizacji zadania. 

Wzór sprawozdania jest załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez urząd założonych w ofercie rezultatów i działań organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby szczególnie rozważnie je opisywać.

Analizowane są dwie części sprawozdania:

 • część I merytoryczna, w której organizacja sprawozdaje się z założonych w ofercie rezultatów i działań, a także uzasadnia ewentualne rozbieżności związane z realizacją zadania
 • część II sprawozdania z wykonania wydatków. 

Aby ułatwić przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego nasze biuro przygotowało instrukcję wypełniania sprawozdania.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna do wzoru sprawozdań stosowanych  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna.

Komentarze i wskazówki, w jaki sposób wypełniać sprawozdanie są zaznaczone na niebiesko (instrukacja do pobrania poniżej).

Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu dotacji:

 • nieprawidłowości w rozliczeniach, błędy rachunkowe;
 • nierozliczenie dotacji od strony finansowej;
 • nierozliczenie wykonania zadania od strony merytorycznej;
 • mało precyzyjne określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania;
 • mało precyzyjny opis osiąganych rezultatów;
 • błędne nazewnictwo;
 • niezrealizowanie zadania w całości przy wykorzystaniu 100% środków;
 • przekroczenie środków wskazanych w budżecie projektu na dany wydatek;
 • brak udokumentowania wkładu własnego osobowego (brak umowy/porozumienia o wolontariacie, brak kart czasu pracy wolontariusza);
 • uwzględnienie w kosztorysie nowych pozycji kosztów nie objętych umową;
 • niezachowanie proporcji wkładu własnego;
 • umieszczenie w zestawieniu faktur rachunków wystawionych przed podpisaniem umowy albo po jej zakończeniu;
 • błędne opisywanie faktur;
 • złożenie sprawozdania na niewłaściwym druku;
 • złożenie sprawozdania po terminie;
 • dane zawarte w sprawozdaniu w zakresie wykorzystania dotacji są niezgodne z ewidencją finansowo-księgową organizacji;

 

Wskazówki dotyczące prawidłowego rozliczania dotacji:

 • prowadzić odrębną dokumentację finansowo-księgową dla każdej umowy dotacyjnej;
 • właściwie opisywać dowody finansowe, a zwłaszcza druki „kasa przyjmie” w celu uniknięcia błędów w zapisach księgowych;
 • w przypadku współpracy z biurem rachunkowym – przekazywać wszelkie dowody finansowe bez zbędnej zwłoki;
 • ewidencjonować druków ścisłego zarachowania (np. biletów wstępu) w celu prawidłowego ustalenia faktycznych przychodów z tego tytułu;
 • ograniczyć wysokość wypłacanych honorariów i wynagrodzeń, których wypłaty są dopuszczalne, ale w większym stopniu winny być pokrywane ze środków własnych organizacji, a dotacje winny być przeznaczone na szkolenie, organizację, działalność organizacji, koszty obsługi zadania, itp.

Czytaj przypisy! To, że są one napisane małą czcionką, nie oznacza wcale, że nie są istotne. Często w przypisach pojawiają się podpowiedzi i informacje, które ułatwiają Ci wypełnienie danego pola w sprawozdaniu.

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania sprawozdania na realizację zadnia publicznego dostępną TUTAJ

Wypełnij każde pole w sprawozdaniu. Jeśli dane pole Cię nie dotyczy, wpisz w nim ”nie dotyczy”. Wypełniając sprawozdanie pamiętaj o tym, aby nie używać ogólnych stwierdzeń.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas