twitter instagram YouTube

2016-07-14
Stowarzyszenia zwykłe po nowelizacji ustawy

Informacja dla już działających stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe, obowiązane są dokonać wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych znajduje sie poniżej, w plikach do pobrania.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Kuchel, tel. 65 529-82-30, e-mail: mkuchel@leszno.pl.

Stowarzyszenia zwykłe

O stowarzyszeniu zwykłym

Od 20 maja 2016 r. w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może również otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu przesłanek ustawowych może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć trzy osoby, które w tym celu składają organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Wpisanie stowarzyszenia

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w  Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno wg. wzoru ustalonego przez Wydział prowadzący ewidencję, podpisanego przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia (wzór wniosku poniżej, w plikach do pobrania).

Do wniosku dołącza się:

  1. Regulamin działalności stowarzyszenia.
  2. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
  3. Uchwałę o wyborze przedstawiciela albo zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej, z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków powołanych organów zgodnie z regulaminem.

Za wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie jest pobierana opłata skarbowa.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji.

Inne informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leszna.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Kuchel (tel. 65 529-82-30, e-mail: mkuchel@leszno.pl).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas