twitter instagram YouTube

2018-02-13
Tworzenie fundacji

Zasady tworzenia fundacji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Szczegółowe reguły działania każdej fundacji znajdują się w jej dokumentach wewnętrznych, głównie w statucie nadawanym (ale niekoniecznie pisanym – o czym dalej) przez fundatora – czyli założyciela i donatora (który wnosi kapitał). Fundacja to, najprościej rzecz ujmując, organizacja posiadająca osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Nie chodzi tu tylko o działalność charytatywną – bo z takową fundacja głównie się może kojarzyć. Celami społecznie użytecznymi mogą być: ochrona zdrowia, oświata, rozwój gospodarki i nauki.

Przewodnik krok po roku – jak założyć fundację.

Przede wszystkim aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który przeznaczy pewien majątek na publicznie użyteczny cel. To, jaki jest cel i wysokość majątku fundacji przeznaczanego na realizację tego celu są najważniejszymi warunkami związanymi z utworzeniem fundacji. Fundator określa majątek przeznaczony na ten cel, czyli tzw. fundusz założycielski. Nie ma stałej kwoty, którą trzeba mieć w kieszeni (fundacja bez działalności gospodarczej – 500-1000 zł, ale może być mniej. Fundacja z działalnością gospodarczą na fundusz założycielski dodatkowo min. 1000 zł.) oraz trzeba ustalić akt fundacyjny.

Następnym krokiem jest opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji.

Po podpisaniu aktu notarialnego musimy zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Aby zarejestrować fundację w KRS należy złożyć wnioski KRS-W20 + KRS-WK a jeżeli fundacja z działalnością gospodarczą – dodatkowo formularz KRS-WM (formularze znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego) wraz z załącznikami takimi jak:
- 3 egz. statutu fundacji
- akt notarialny
- uchwała fundatora o przyjęciu statutu
- oświadczenie o wyborze ministra
- uchwały o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna)
- opłata za rejestrację lub wniosek  zwolnienie z niej
- oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń
- zgoda członków zarządu na kandydowanie

Od 1 lipca 2021 r. fundacja z działalnością gospodarczą rejestruje się elektronicznie na Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/) za pomocą dostępnych tam e-formularzy.

Koszty rejestracji w KRS:
- fundacja bez działalności gospodarczej 250 zł,

- fundacja z działalnością gospodarczą 600 zł (w tym 500 zł to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców, a 100 zł za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Rejestracja trwa średnio 1–1,5 miesiąca.

Następnie należy w wybranym banku założyć konto bankowe i zgłosić dane uzupełniające w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-8 (dane uzupełniające to nowe dane, nieznane jeszcze przy rejestracji w KRS, np. numer konta bankowego).

Po przejściu tej ścieżki formalnie możesz zacząć działać – masz statut, numer KRS, REGON, NIP i konto bankowe.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167.)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas