twitter instagram YouTube

2018-02-13
Tworzenie klubu sportowego

Rejestr (ewidencja) starosty

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

Uczniowski klub sportowy mających w statucie zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej musi być podmiotem zarejestrowanym w KRS jako przedsiębiorca. W ewidencji starosty nie są rejestrowane kluby sportowe z zapisem o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prawne podstawy działalności

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie, nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania administracyjnego), prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego.

Rejestracja

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

 • rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla UKS, a dla stowarzyszenia płatna 10 zł, wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Nr konta bankowego: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Założyciele i członkowie

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • min. 7 założycieli (osoby fizyczne),
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach),
 • osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia.

W uczniowskim klubie sportowym mogą być członkami uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Władze

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • walne zebranie członków,
 • komisja rewizyjna,
 • zarząd.

Gdzie i jak rejestrują się UKS i stowarzyszenia sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej? Jak przebiega rejestracja?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o sporcie oraz par. 1 rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Oznacza to, że kluby te, pomimo że są stowarzyszeniami tworzonymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, nie podlegają rejestracji w KRS, a nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Rejestracja klubu sportowego w ewidencji starosty

Wpisu do ewidencji klubów sportowych starosta dokonuje na podstawie wniosku zarządu klubu. Przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki wniosek i co powinien zawierać. To starostwa określają indywidualnie jego kształt. Zgodnie z ustawą o sporcie do wniosku załącza się: statut; listę założycieli zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Przy rejestracji klubów sportowych w starostwach wymagane są następujące dokumenty

1.  Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.
2.  Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.  
3.  Lista Założycieli (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu,  własnoręczny podpis.)
4.  Statut w 3 egz. (przyjęty uchwałą na zebraniu założycielskim).
5.  Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
6.  Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Opłaty

Wpis do ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Natomiast uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej (np. wydanie decyzji) oraz wydanie zaświadczenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (gdy wydawano tę opinię, kultura fizyczna znajdowała się w gestii MEN) zawartym w piśmie z 27 listopada 2007 roku (nr DP-KS-022-629/07), działalność uczniowskich klubów sportowych spełnia wymogi przepisów ustawy o opłacie skarbowej, zatem urzędowe czynności i zaświadczenia wydane na wniosek UKS są zwolnione z opłat.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji

Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego i zarządu, po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Możliwy jest też wybór komisji rewizyjnej od razu na zebraniu założycielskim.

Ponadto, klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z 2021 r. poz. 2054, 2142.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449),
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91.).
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas