twitter instagram YouTube

2018-02-13
Tworzenie klubu sportowego

Wpis klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku złożonego w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna  ul.  Karasia 15, parter, wg. wzoru ustalonego przez Wydział prowadzący ewidencję, podpisanego przez Komitet Założycielski wraz z 5 załącznikami.

 1. Protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania założycielskiego wg. załączonego wzoru;
 2. Lista założycieli (min. 15 osób będących obywatelami polskimi, pełnoletnich nie pozbawionych praw publicznych) obecnych na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis wg. załączonego wzoru.
 3. Trzy egzemplarze statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu;
 4. Informacja o adresie siedziby Klubu

W przypadku otrzymania Decyzji Prezydenta Miasta Leszna o wpisaniu do ewidencji należy zwołać Walne Zebranie Członków i dokonać wyboru Władz stowarzyszenia a następnie w terminie 14 dni dostarczyć do Wydziału Kultury i Sportu protokół z Walnego Zebrania.

W przypadku dokonania zmian w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej należy zgłosić zaistniałą zmianę do Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna (ul. Przemysłowa 10) w termienie 14 dni od dokonanej zmiany.

Zaświadczenie, potwierdzające dane Klubu wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, wydaje się na podstawie wniosku, wg. wzoru ustalonego przez Wydział Kultury i Sportu UML prowadzący ewidencję, podpisanego przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Klubu.

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane Klubu wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej wg. załączonego wzoru należy złożyć w Wydziale Kultury i Sportu UML, ul. Przemysłowa 10, I piętro, pok. nr 13.

Opłata skarbowa:

  • od wydania decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej – 10 zł

 

 • od wydania zaświadczenia potwierdzającego dane zgłoszone do ewidencji – 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

tytułem: opłata skarbowa - decyzja lub opłata skarbowa - wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego, gdy wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji lub zaświadczenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji lub wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane wpisane do ewidencji. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia należy załączyć do właściwego wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od wpłynięcia wniosku do Biura Obsługi Klienta UML. W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123),
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas