twitter instagram YouTube

2020-10-16
Likwidacja Spółdzielni Socjalnych

Likwidacji spółdzielni socjalnej można dokonać z powodu:

 • zaprzestania używania w nazwie oznaczenia „Spółdzielnia Socjalna”;
 • zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu (od tej ostatniej sytuacji jest jeden wyjątek);
 • wskutek zwiększenia się liczby członków spółdzielni niepochodzących z grup defaworyzowanych powyżej 50% ogólnej liczby spółdzielni,
 • wskutek naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej (dla dociekliwych: art. 10 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Jeśli członkowie nie chcą dalej prowadzić spółdzielni, to warunkiem przejścia spółdzielni w stan likwidacji jest podjęcie zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów, na dwóch kolejno następujących po sobie walnych zgromadzeniach – w odstępie co najmniej dwóch tygodni (tzw. likwidacja dobrowolna; dla dociekliwych”: art. 113 § 1 pkt. 3 prawa spółdzielczego). Ważne jest też to, że podczas drugiego walnego należy podjąć uchwały o wyborze likwidatora.

Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, co jest warunkiem całkowitego zakończenia działalności. Likwidator ma więc stopniowo „wygaszać” działalność spółdzielni, aż do jej zakończenia.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie przez likwidatora wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji i zarejestrowanie likwidatora. Jest to podstawowy obowiązek likwidatora. Do tego wniosku (KRS-Z61) załącza się następujące dokumenty:

 • formularz KRS-ZK – wniosek informujący o zmianie w organach, w tym wypadku chodzi o wykreślenie zarządu,
 • formularz KRS-ZR – zgłoszenie likwidatora, zarządcy, przedstawiciela lub reprezentanta likwidowanej organizacji,
 • dokumenty potwierdzające postawienie spółdzielni w stan likwidacji i wybór likwidatora, tj. odpowiednie uchwały, protokoły i listy obecności z walnych zgromadzeń,
 • dodatkowe załączniki związane z tzw. „jednym okienkiem”, tj. wniosek o zmianę danych w rejestrze REGON (RG-1), wniosek o zmianę danych w urzędzie skarbowym (NIP-2),
 • ewentualnie, jeśli spółdzielni zatrudniała pracowników, także wniosek o zmianę danych w ZUS.

Likwidator powiadamia o otwarciu likwidacji poniższe instytucje:

 • banki finansujące spółdzielnię,
 • urząd skarbowy,
 • urząd statystyczny.

Poza tym likwidator ma obowiązek sporządzenia następujących dokumentów: 

 • sprawozdanie na dzień otwarcia likwidacji,
 • listę zobowiązań Spółdzielni (lista ta powinna uwzględniać zarówno wierzytelności, jak i długi spółdzielni),
 • plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.

Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie ze swoich działań. Walne musi te sprawozdania zatwierdzić.

Po zatwierdzeniu w/w sprawozdania likwidator zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie spółdzielni socjalnej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas