twitter instagram YouTube

2018-02-13
Tworzenie spółdzielni socjalnych

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Krok pierwszy: pomysł na działalność Grupa, która chce założyć spółdzielnię socjalną, musi mieć pomysł na działalność gospodarczą. To najważniejszy moment na etapie powstawania spółdzielni, bowiem od właściwego wyboru rodzaju produkcji czy usług zależy przyszłość spółdzielni i jej członków.

Krok drugi: przygotowanie statutu Gdy członkowie przyszłej spółdzielni ustalą, co chcą i mogą robić, można przystąpić do przygotowania statutu, który musi zostać zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu członków-założycieli. Statut musi zawierać m.in. nazwę spółdzielni, informacje o przedmiocie działalności, obszarze działania, a więc na jakim terenie spółdzielcy będą sprzedawać swoje produkty lub świadczyć usługi, o okresie działalności, jeśli spółdzielnia została założona na czas określony, o prawach i obowiązkach członków, zasadach wyboru i kompetencjach władz spółdzielni, zasadach wprowadzania wszelkich zmian w statucie, zasadach podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat, o wysokości wpisowego, które każdy członek musi wnieść (decyzję o wysokości wpisowego podejmują wszyscy członkowie spółdzielni). Gdy statut będzie gotowy, muszą go podpisać wszyscy członkowie przyszłej spółdzielni.

Krok trzeci: pozyskanie współpracy z instytucjami i przygotowanie gruntu do przyszłej działalności Zanim spółdzielnia zostanie zarejestrowana i zyska osobowość prawną, jej założyciele muszą rozwiązać kilka kwestii, związanych ze sfinansowaniem rozpoczęcia działalności, w tym z zapewnieniem środków na zatrudnienie członków (to poważne obciążenie dla spółdzielni na samym starcie), a także na sprzęt i maszyny, kupno lub wynajęcie oraz adaptację lokalu. Podstawowym źródłem dofinansowania spółdzielni są środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności. Jednak ich przekazywanie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Krok czwarty: rejestracja W ciągu siedmiu dni od zebrania założycielskiego członkowie spółdzielni muszą ją zarejestrować. Spółdzielnie socjalne rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym na takich samych zasadach, jak wszystkie spółdzielnie. Są natomiast zwolnione z opłaty za rejestrację i ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu. osoby bezrobotne, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego, uzależnieni od narkotyków po zakończeniu terapii, niepełnosprawni, osoby zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy.

Podstawa prawna - Ustawa o spółdzielniach socjalnych. 

Od 31 marca 2018 r. do założenia spółdzielni socjalnej potrzebne są trzy osoby. Spółdzielnie zakładają osoby fizyczne lub osoby prawne (w tym NGO). Kiedy robią to osoby fizyczne musi być ich trzy. Wcześniej – przed opisywaną nowelizacją – na początku musiało się zebrać pięć osób. Jednak nadal będzie tak, że spółdzielnia docelowo jest podmiotem gdzie współpracuje ze sobą co najmniej pięciu członków.

Spółdzielnia powołana do życia przez 3 osoby będzie musiała w ciągu 12 miesięcy przyjąć w poczet członków kolejne dwie osoby i to z kręgu wykluczonych. 

Chodzi o osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy czyli osoby bezrobotne, osoby, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym, niepełnosprawne, osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, bez zatrudnienia i posiadające status osoby poszukującej pracy. Opisana tu lista wykluczonych z art. 4 ust. 1 w wyniku nowelizacji wzbogaca się o trzy nowe kategorie: opiekunów niepełnosprawnych, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki opiekuńcze, rodziny zastępcze itp.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas