twitter instagram YouTube

2014-10-23
Przydatne linki

Prawo

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (nowelizacja)   htpp://www.pozytek.gov.pl

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach www.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  www.sejm.gov.pl

Fundusze Europejskie

Komisja Europejska   www.ec.europa.eu

Portal Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

Erasmus +   www.erasmusplus.org.pl/  / www.mlodziez.org.pl/

Portal Funduszy Europejskich – www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl

Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl

Serwis Programu Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl

Ministerstwa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

Ministerstwo Finansów  www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http: www.mg.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  www.nauka.gov.pl

Ministerstw Obrony Narodowej www.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia  www.mz.gov.pl

NGO

Portal dla Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl

Departament Pożytku Publicznego  www.pozytek.gov.pl

Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na zadania:

- wspieranie projektów innowacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych, określonych w  art. 4  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- wspieranie współpracy i partnerstwa międzysektorowego,
- wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi,
- wspieranie upowszechniania projektów modelowych, w szczególności powstałych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl

Centrum Wolontariatu w Polsce prowadzi Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy realizuje autorskie programy wprowadzając wolontariuszy w miejsca, w których do tej pory ich jeszcze nie było. Organizuje szkolenia, które przygotowują wolontariuszy do pracy, a z drugiej strony ułatwiają organizacjom i instytucjom współpracę z wolontariuszami.


Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych www.splot.ngo.pl

Misją organizacji jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są organizacje pozarządowe i inne inicjatywy obywatelskie. Główny cel to zwiększenie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacji pozarządowych. Organizacja udziela wsparcia poprzez edukację, tworzenie systemowych rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych.

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych www.boris.org.pl

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.

Stowarzyszenie Centrum PISOP www.pisop.org.pl

Celem działania Centrum PISOP jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz  inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce, w zakresie aktywizacji społeczności, przedsiębiorczości społecznej, współpracy i działalności gospodarczej.

 

Stowarzyszenie Klon - Jawor  www.klon.org.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Zajmuje się wspieraniem i promowaniem działalności organizacji pozarządowych, prowadzi bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju, prowadzi badania organizacji pozarządowych, opracowuje analizy i raporty dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, wspiera organizacje pozarządowe w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, dostarcza, upowszechnia i promuje nowoczesne media oraz technologie w pracy organizacji pozarządowych, opracowuje i wydaje materiały informacyjno-prawne dla osób indywidualnych, wspiera społeczną aktywności obywateli, w tym zwłaszcza takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.

Stowarzyszenie "Most" www.republika.pl/stow_most/

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania lokalnych organizacji pozarządowych i grup samopomocowych oraz wspieranie ich udziału w przedsięwzięciach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Stowarzyszenie realizuje projekty poświęcone rozwojowi potencjału organizacji pozarządowych oraz buduje partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  www.filantropia.org.pl

Akademia zajmuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego korzystającego z dóbr demokracji (wolności słowa, tolerancji, wpływu na sposób rządzenia, możliwości samodzielnego działania), zdolnego do współdziałania w grupie, wspólnocie, do wydobywania możliwości tkwiących w samych społecznościach, podejmowania inicjatyw ważnych społecznie, jak również do dialogu z własnymi sąsiadami, a także z mieszkańcami innych krajów.

Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich www.pafpio.pl

To fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nie nastawionych na zysk finansowy.
Wśród pożyczkobiorców  większość stanowią stowarzyszenia i fundacje, ale są także spółki prawa handlowego, które cały dochód przeznaczają na realizację swojej podstawowej działalności.
Fundusz nie udziela środków na działalność polityczną ani religijną.

Fundacje:

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności  www.pafw.pl

Fundacja Aviva www.todlamniewazne.pl

Fundacja Banku Zachodniego WBK www.fundacja.bzwbk.pl

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga   www.kronenberg.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji www.edudemo.org.pl

Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza www.pgnig.pl/pgnig/fundacja

Fundacja PZU www.pzu.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  www.frdl.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.frso.pl

Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Techsoup www.technologie.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej  www.fwpn.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja Im. Roberta Schumana  www.schuman.org.pl

Inne przydatne linki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

Instytut Spraw Publicznych   www.isp.org.pl

Krajowy Ośrodek EFS www.roEFS.pl

Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Polska Agencja Prasowa SA www.pap.pl

Portal dla Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.info

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.plOpublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas