twitter instagram YouTube

2014-10-23
Przydatne linki

Fundusze Europejskie

Komisja Europejska   www.ec.europa.eu

Erasmus +   www.erasmusplus.org.pl/  

Portal Funduszy Europejskich – www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie - perspektywa finansowa 2014 - 2020

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl

Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl

Serwis Programu Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl

Ministerstwa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

Ministerstwo Finansów  www.mf.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

Ministerstwo Infrastruktury www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Ministerstwo Edukacji i Nauki  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ministerstw Obrony Narodowej www.mon.gov.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  www.gov.pl/web/rodzina

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo

Ministerstwo Aktywów Państwowych    www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe

Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.gov.pl/web/mswia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia  www.mz.gov.pl

NGO

Portal dla Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl


 Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego www.gov.pl/web/pozytek

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl

Centrum Wolontariatu w Polsce prowadzi Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy realizuje autorskie programy wprowadzając wolontariuszy w miejsca, w których do tej pory ich jeszcze nie było. Organizuje szkolenia, które przygotowują wolontariuszy do pracy, a z drugiej strony ułatwiają organizacjom i instytucjom współpracę z wolontariuszami.


Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT siecsplot.pl

Celami organizacji jest: zwiększanie umiejętności zarządzania organizacjami pozarządowymi i umożliwianie długofalowego działania organizacji, rozwój współpracy między instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, a także propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych.


Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych www.boris.org.pl

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie.


Stowarzyszenie Centrum PISOP www.pisop.org.pl

Celem działania Centrum PISOP jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz  inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce, w zakresie aktywizacji społeczności, przedsiębiorczości społecznej, współpracy i działalności gospodarczej.


Stowarzyszenie Klon - Jawor  www.klon.org.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk, której głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Zajmuje się wspieraniem i promowaniem działalności organizacji pozarządowych, prowadzi bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w kraju, prowadzi badania organizacji pozarządowych, opracowuje analizy i raporty dotyczące sektora pozarządowego w Polsce, wspiera organizacje pozarządowe w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, dostarcza, upowszechnia i promuje nowoczesne media oraz technologie w pracy organizacji pozarządowych, opracowuje i wydaje materiały informacyjno-prawne dla osób indywidualnych, wspiera społeczną aktywności obywateli, w tym zwłaszcza takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy wymagające wsparcia.


Stowarzyszenie "Most" mostkatowice.org/

Misją Stowarzyszenia MOST jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców województwa śląskiego oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych.


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  www.filantropia.org.pl

Akademia zajmuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego korzystającego z dóbr demokracji (wolności słowa, tolerancji, wpływu na sposób rządzenia, możliwości samodzielnego działania), zdolnego do współdziałania w grupie, wspólnocie, do wydobywania możliwości tkwiących w samych społecznościach, podejmowania inicjatyw ważnych społecznie, jak również do dialogu z własnymi sąsiadami, a także z mieszkańcami innych krajów.


Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich www.pafpio.pl

To fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw nie nastawionych na zysk finansowy.
Wśród pożyczkobiorców  większość stanowią stowarzyszenia i fundacje, ale są także spółki prawa handlowego, które cały dochód przeznaczają na realizację swojej podstawowej działalności.
Fundusz nie udziela środków na działalność polityczną ani religijną.

Fundacje:

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności  www.pafw.pl

Fundacja Allianz www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/o-allianz/dzialalnosc-spoleczna.html

Fundacja Banku Santander fundacja.santander.pl/

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga   www.kronenberg.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji fed.org.pl/

Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza fundacja.pgnig.pl/

Fundacja PZU fundacja.pzu.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  www.frdl.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.frso.pl

Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl

Fundacja Techsoup www.technologie.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej  www.fwpn.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja Im. Roberta Schumana  schuman.pl

Inne przydatne linki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl

Instytut Spraw Publicznych   www.isp.org.pl

Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Polska Agencja Prasowa SA www.pap.pl

Portal dla Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.info

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas