twitter instagram YouTube

2018-10-30
Rusza konkurs "Leszczyński Wolontariusz Roku" 2018

Rusza konkurs

Rusza konkurs na najlepszego wolontariusza roku! To już IV edycja plebiscytu, w którym nagradzane są osoby działające na rzecz Leszna i jego mieszkańców. Kandydatów może zgłosić praktycznie każdy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2018 r.

Głównym celem konkursu "Leszczyński Wolontariusz Roku" 2018 jest promocja idei wolontariatu, promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych, ale również docenienie, podziękowanie i nagrodzenie osób i grup, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Leszna. Konkurs jest formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią wkładają.

Kandydatów do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku" 2018 w siedmiu równorzędnych kategoriach mogą zgłaszać osoby reprezentujące:

 • organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i inne,
 • inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
 • nieformalne grupy inicjatywne,
 • szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje pomocy społecznej,
 • przedsiębiorstwa i firmy zaangażowane społecznie,
 • inne, nie wymienione wyżej, podmioty współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta Leszna,
 • grupa mieszkańców Leszna – min. 3 osoby.

 Kandydaci będą wybierani w siedmiu równorzędnych kategoriach:

 • Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia,
 • Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 18 do 26 lat,
 • Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym powyżej 26 do 55 lat,
 • Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia,
 • Wolontariacka Grupa Roku – zespół min 3 osób,
 • Inicjatywa Obywatelska,
 • Firma Zaangażowana Społecznie.

Oceny kandydatów dokona powołana przez Prezydenta Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której wejdą minimum cztery osoby zaproszone przez organizatora oraz trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku 2018”  w przypadku kategorii 1 – 6 (kategorie indywidualne, Wolontariacka Grupa Roku, Inicjatywa Obywatelska)  kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • innowacyjność działań – wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań usprawniających pracę,
 • częstotliwość i systematyczność działań – np.: liczbę przepracowanych godzin w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których wolontariusz brał udział,
 • skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np. liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń,
 • umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej – np.: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.
 • ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

Przy analizie kandydatur do tytułu „Leszczyński Wolontariusz Roku"  2018  w przypadku kategorii 7 (Firma Zaangażowana Społecznie) kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • cykliczność i różnorodność wspieranych/sponsorowanych przedsięwzięć,
 • znaczenie wspieranych/ sponsorowanych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności miasta Leszna,
 • różnorodność wspieranych/ sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć,
 • ogólne wrażenie o zgłoszonej firmie na podstawie opisu zawartego we wniosku zgłoszeniowym.

 

Kandydatów należy zgłaszać na odrębnych wnioskach zgłoszeniowych do konkursu o tytuł „Leszczyński Wolontariusz Roku" 2018:

 

Wnioski zgłoszeniowe dostępne są od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka: Urząd Miasta – Wolontariat w Lesznie) oraz www.ngo.leszno.pl (zakładka: Współpraca – Wolontariat), a także w Biurze Kadr i Płac, Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pok. 36.

 

Wniosek zgłoszeniowy należy składać najpóźniej do 16 listopada 2018 r. do godz. 15:00 w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, pok. 36 lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

z dopiskiem: „Leszczyński Wolontariusz Roku" 2018

Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Miasta Leszna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 65529-81-24, 65529-54-03.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!!!

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas