twitter instagram YouTube

2020-02-11
Status OPP – kto może uzyskać?

Status OPP – kto może uzyskać?

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną mogą niezależnie od swojej formy prawnej starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Czym jest status OPP?

Status Organizacji Pożytku Publicznego oznacza stan prawny organizacji (fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego) która:

· spełnia wszystkie wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aby zostać organizacją pożytku publicznego;

· uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Status OPP uzyskać można na wniosek. Oznacza to, że organizacja, która jest zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Następnie Sąd analizuje i sprawdza, czy wszystkie warunki ustawowe zostały spełnione. Potwierdzeniem nabycia statusu jest odpowiedni wpis do KRS.

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się:

· organizacje pozarządowe;

· osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego oraz związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowyc, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia łącznie następujące warunki:

· prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności;

· nadwyżkę przychodów przekazuje na działalność pożytku publicznego;

· posiada kolegialny organ kontroli;

· przewiduje w statucie ograniczenia wykorzystywania majątku;

· sporządza i publikuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności;

· sporządza i publikuje roczne sprawozdanie finansowe.

W jakim terminie OPP powinny złożyć sprawozdanie finansowe?

Organizacje pożytku publicznego powinny złożyć sprawozdanie finansowe w terminie do 15 lipca (a organizacje, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy do 30 listopada).

Sprawozdanie należy umieścić w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego (bazę tę prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Sprawozdanie zamieszcza się „na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego możliwe jest dokonanie w nim zmian w wyniku weryfikacji ksiąg.

Warto pamiętać, że organ zatwierdzający sprawozdanie również odpowiada za prawidłowość jego sporządzenia i w przypadku jego nieprawidłowości będzie też podlegał karze.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas