twitter instagram YouTube

2019-02-08
Upływa termin naboru wniosków w ciekawych konkursach

Upływa termin naboru wniosków w ciekawych konkursach

Już wkrótce upływa termin naboru wniosków w ciekawych konkursach. Warto skorzystać, nie zwlekajcie!

Przypominamy, jeszcze masz szansę aplikować o środki w tych konkursach!

W OBSZARZE EDUKACJI

Wiedza Edukacja Rozwój

 Celem konkursu jest dostarczenie wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach konkursu ogłoszonego przez MRPiPS. IOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu, z zastrzeżeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Termin naboru wniosków upływa 11 lutego 2019 r.

Wiecej informacji znajdziesz tutaj.

W OBSZARZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin

Celem konkursu jest rozwój kontaktów mieszkańców Leszna z mieszkańcami zagranicznych gmin poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach celem bliższego poznania mieszkańców gmin zagranicznych, wymiany doświadczeń i integracji obywateli.

Termin naboru wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

Wiecej informacji znajdziesz tutaj.

W OBSZARZE SPORTU 

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019 NOWY

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia, promocja sportu i aktywnego stylu życia, umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 15 lutego 2019 r.

Wiecej informacji znajdziesz tutaj.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz sport osób niepełnosprawnych- NOWY

Cele zadania objętego konkursem:

1) Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.

2) Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej bazy sportowej.

3) Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.

Termin naboru wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej, mające na celu zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Termin naboru ofert upływa dnia 15 lutego 2019r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zachęcamy do skorzystania. 

 

 

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas