twitter instagram YouTube

2019-10-15
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do konsultacji społecznych przedłożono projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkie uprawnione podmioty tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 4 października 2019 roku do 11 października 2019 roku do godziny 15:30.

Głównym celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było poznanie i zebranie uwag oraz opinii organizacji pozarządowych w zakresie przygotowanego projektu dokumentu.

Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania swoich wniosków, uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu dokumentu, zarówno pisemnie jak i elektroniczne na przygotowanym wcześniej formularzu konsultacji społecznych. Wypełniony formularz można było odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl

Informacja o trwających konsultacjach społecznych wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii, a także projektem „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” umieszczone zostały:

1)    na Platformie Konsultacji Społecznych: www.konsultacje.leszno.pl;

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl;

3)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl;

4)    na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana  Pawła II 21a;

5)    w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 529 54 03).

Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych została opublikowana na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/LeszczynskieNGO oraz przesłana drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych i podmiotów znajdujących się w bazie danych NGO, która prowadzona jest przez tutejszy urząd.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Leszna nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym projektem Programu oraz informowały o braku zastrzeżeń do jego treści. Powyższe może być efektem włączenia organizacji pozarządowych w proces tworzenia dokumentu od podstaw i pozwala sądzić, że wypracowane wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i udzielanie informacji było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Protokół sporządziła: Ewelina Lasota

Leszno, 14 października 2019 r.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas