twitter instagram YouTube

2021-03-02
14. edycja Lata w teatrze

14. edycja Lata w teatrze

Udzielanie dofinansowań w programie Lato w Teatrze 2021 - nabór do 26 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:
Celem Programu jest szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
1. Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Lato w teatrze, jak również w ramach Modułu Lato w teatrze +, musi być zgodny z następującymi kryteriami:
a) uczestnikami są dzieci lub młodzież w ustalonym przez Wnioskodawcę przedziale wiekowym. Wnioskodawca określa liczbę uczestników (podczas realizacji projektu dopuszcza się jej zmianę nie przekraczającą 20% deklarowanej liczby),
b) Projekt nie jest częścią innego projektu, ale stanowi autorską, samodzielną propozycję edukacyjną,
c) Projekt polega na prowadzeniu warsztatów twórczych podczas półkolonii lub kolonii. Praca może odbywać się w grupach (np. grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowoscenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp.). Zasady formowania się grup i zasady pracy w grupach ustala Wnioskodawca, z zastrzeżeniem, że każda grupa pracuje w trybie ustalonym w § 5 ust. 2.
d) Projekt kończy co najmniej jednokrotna prezentacja efektów pracy uczestników.
e) Dodatkowo w przypadku ubiegania się o udział w Module Lato w teatrze + Projekt przygotowany jest w partnerstwie merytorycznym z instytucją lub organizacją, która do tej pory nie była beneficjentem Programu i nie jest Wnioskodawcą w bieżącym naborze do Programu. Wnioskodawca i jego partner wspólnie przygotowują koncepcję Projektu polegającą na współpracy na wszystkich etapach jego realizacji (przygotowywanie wniosku, promocja Projektu, rekrutacja uczestników, koordynacja Projektu, współprowadzenie warsztatów artystycznych, przygotowanie budżetu Projektu, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami). Szczegółowe zasady współpracy ustalają Wnioskodawca wraz z partnerem.
2. Warsztaty, półkolonie i kolonie realizowane w ramach Projektu powinny trwać przez dwa tygodnie (14 dni) z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie (włączając w to przerwy). Wyjątek mogą stanowić zajęcia w sobotę – czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania. Dokładny wymiar i rozkład czasowy oraz harmonogram pracy z uczestnikami ustala Wnioskodawca.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zgłoszenia półkolonii i kolonii do kuratorium oświaty oraz oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Projektowi powinna towarzyszyć opieka pedagogiczna i medyczna wymagana prawnie przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wykonawcze, w szczególności rozporządzenia wykonawcze wydane przez MEN.
4. Wnioskodawca zaświadcza, że dysponuje przestrzeniami, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Projekt może być realizowany w kooperacji z lokalnymi władzami samorządowymi.
6. Realizacja Projektu odbywa się w roku, na który zostało przyznane dofinansowanie.
7. Realizacja Projektu odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Odpowiedzialność za ubezpieczenie uczestników i kadry Projektu oraz ewentualne koszty z nim związane pokrywa Wnioskodawca.
9. Dopuszcza się wprowadzenie oddzielnej opłaty za udział w Projekcie ze strony uczestników w wysokości nie wyższej niż 50 zł za jednego uczestnika, przy założeniu, że wprowadzony zostanie także system zwolnień z tych opłat dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.
10. Wskazane w powyższym ustępie wpływy od uczestników zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów Projektu

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
1. Do konkursu dot. udzielenia dofinansowań w Programie mogą zgłosić się dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:
a) teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
b) organizacje pozarządowe, (dalej: „Wnioskodawca”).
2. Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.
3. Wnioskodawca, który od 2014 roku był beneficjentem Programu przez trzy lub więcej edycji, zobowiązany jest do ubiegania się o udział w module Lato w teatrze + (dalej: „Moduł”). Celem Modułu jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowej instytucji / organizacji do Programu i przygotowanie jej do samodzielnego udziału w konkursie w kolejnej edycji Programu.
4. W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”, stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej na warunkach określonych §7 rozporządzenia MKiDN z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2018 poz. 2374). Szczegółowe informacje na temat udzielania dofinansowania jako pomocy publicznej zawarte są w załączniku nr 1.
5. W przypadku uzyskania dofinansowania beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 .), w tym prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych uzyskanych z dofinansowania oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
maksymalnie 40 000 zł brutto na jeden Projekt.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioskodawcy wypełniają wniosek i przesyłają go przez system WITKAC w terminie określonym do 26 marca 2021 roku

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać latowteatrze@instytut-teatralny.pl
tel. 730 189 180
oraz na stronie konkursu: http://latowteatrze.pl/konkurs_grantowy,zloz_wniosek.html?fbclid=IwAR3WxmZ4AppXQYf3xzi9Py2OblmA25AXd__TggOC4d_PNExX6X3VaNgy9zM

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas