twitter instagram YouTube

2015-01-13
ASOS 2015 - dotacje rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015. Nabór potrwa do 2 lutego br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu.  Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

1)           zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:

- tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

- promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,

- tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,

- rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;

2)  tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów , m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:

-  rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, o rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

ZAKRES DZIAŁAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU (KOSZTY KWALIFIKOWANE):

Koszty są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne i efektywne, zostały faktycznie poniesione i udokumentowane; muszą być przewidziane w budżecie zadania, zgodne z wytycznymi określonymi w Regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:

1) merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniach (w tym koszty wyposażenia związane z realizacją zadania);

2) obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, a także koszty wyposażenia związane z obsługą zadania łącznie do 20% wartości dotacji oraz obsługi finansowo-księgowej do 5% wartości dotacji;

3) związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (np. ulotki, foldery, plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.) do 5% wartości dotacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-        spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 , poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

-        stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-        spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działaj ą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/ okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert: asos2015.mpips.gov.pl 

SKŁADANIE OFERT:

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 10 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2015

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/

W przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkursu ofert należy kierować je na adres ASOS@mpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie  do 2 lutego 2015 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Do pobrania:

Ogłoszenie ASOS 2015   
Regulamin ASOS 2015   

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas