twitter instagram YouTube

2016-02-09
Dotacje na zadania zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. Termin składania wniosków upływa dnia 4 marca 2016 r.

Celem Konkursu jest realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w miejscu ich zamieszkania, mających na celu m.in.:

- zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,

- nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,

- zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,

- przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub narkotyków,

- wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

- prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego,

- nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym,

- posiadać własne konto bankowe,

- działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 300 000 zł. Oferent jest zobowiązany zapewnić min. 10% finansowych środków własnych w stosunku do finansowego kosztu całkowitego (tj. bez uwzględniania kosztów do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa dnia 4 marca 2016 r. o godz. 15:30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego). Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie przedmiotowym należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w zaklejonej i opieczętowane kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 59; (61) 626 63 60; (61) 626 63 71, (61) 626 63 74, (61) 626 63 82.

Formularz oferty i druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.bip.umww.pl

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-formie-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas