twitter instagram YouTube

2019-02-13
Dotacje z dziedziny pomocy społecznej 2

Ryszył otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019 - 2021. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r., wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć w terminie do 7 marca 2019 roku do godziny 15:30.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b)  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Zadania

  1. Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu
    „Wielkopolska Karta Rodziny”.
  2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie/aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy.
  3. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej osób starszych, w tym utworzenie/aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie wielkopolskim internetowym portalem wymiany informacji dotyczącym osób starszych.
  4. Wzmacnianie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania.
2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
3. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.
4. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie nie będzie rozpatrywana.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Zadanie 1 - Planowane wydatki w roku 2019: 30 000,00 zł;

Zadanie 2 - Planowane wydatki w roku 2019: 30 000,00 zł;

Zadanie 3 - Planowane wydatki w roku 2019: 30 000,00 zł;

Zadanie 4 - Planowane wydatki w roku 2019: 30 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r. do godz. 23:59. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) w terminie do 7 marca 2019 roku do godziny 15:30.
O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 16 maja 2019 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż 30 listopada 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://rops.poznan.pl/

KONTAKT:

Szczegółowych informacji udzielają:
a) zadania 1,2:
Marta Chmielewska - tel. 61/85-67-323, chmielewska.marta@rops.poznan.pl;
Barbara Wojtaszek – tel. 61/85-67-323, barbara.wojtaszek@rops.poznan.pl;
b) zadanie 3:
Marcelina Sadowska - tel. 61/85-67-323, marcelina.sadowska@rops.poznan.pl;
c) zadanie 4:
Barbara Wojtaszek – tel. 61/85-67-323, barbara.wojtaszek@rops.poznan.pl;

ŹRÓDŁO:

http://rops.poznan.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas