twitter instagram YouTube

2014-03-19
Dziedzictwo kulturowe - Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uprzejmie informujemy, że Departament Dziedzictwa Kulturowego prowadzi II nabór wniosków na 2014 r. do programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”

Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań realizowanych poza granicami i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) rewaloryzacji oraz prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju;
2) rewaloryzacji, konserwacji, ochrony i zachowania zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej poza granicami kraju;
3) dokumentowania utraconego i rozproszonego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym badań naukowych, kwerend bibliotecznych, archiwalnych i inwentaryzacji;
4) publikacji oraz promocji badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;
5) upamiętniania wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;
6) pomocy instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich poza Krajem oraz innym instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:
1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) archiwa państwowe;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 31 marca 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE: 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas