twitter instagram YouTube

2016-10-20
Edukacja Ekologiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Edukacja ekologiczna.

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Nabór wniosków dotyczy następujących kategorii konkursowych:

 1. Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych - obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz ich otoczenie:
  • Popularyzacja dobrych praktyk, w zakresie ochrony i kształtowania zasobów przyrodniczych przy obiektach kulturowych, w tym zabytkowych i zespołach sakralnych,
  • Dobre praktyki w zakresie remontów/ociepleń budynków, z poszanowaniem zasad ochrony przyrody,
  • Ptaki w budynkach – bezpieczne współegzystowanie z człowiekiem (lęgi, unikanie zniszczeń elewacji),
  • Tworzenie bezpiecznych warunków bytowania i rozrodu dla gatunków cennych, np. nietoperzy, sów w budynkach, w tym zabytkowych (w szczególności poddasza, obiekty sakralne),
  • Dobre praktyki w zakresie planowania i utrzymania terenów zieleni oraz zielonego otoczenia budynków (ogrody bioróżnorodne, zadrzewienia i aleje drzewne, remizy itp.),
  • Zieleń zabytkowa.
 2. Zrównoważona konsumpcja:
  1.  
   • zrównoważonej konsumpcji, tj. oszczędności zasobów: wody i energii, niemarnowania żywności, zrównoważonego transportu,
   • zachowań eko-konsumenckich, unikania powstawania odpadów i właściwego postępowania z odpadami.
  • Popularyzacja postawy uwrażliwionej na oszczędne gospodarowanie zasobami, umiejętne korzystanie z codziennych dóbr, skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, jak również krzewienie zasad etycznych i eko-filozofii, w szczególności w odniesieniu do:
 3. Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej:
  • Znaczenie i ochrona różnorodności biologicznej, w tym rola zadrzewień w kontekście zmian klimatu,
  • Czynna i bierna ochrona przyrody-cele i formy, efekty i dobre praktyki,
  • Bogactwo przyrodnicze Polski - cenne siedliska i gatunki,
  • Zrównoważone gospodarowanie na terenach chronionych i cennych kulturowo i przyrodniczo,
  • Człowiek i przyroda-usługi ekosystemowe,
 4. Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju:
  1.  
   • ochroną przyrody,
   • ograniczeniem antropopresji,
   • adaptacją do zmian klimatu,
  • eko-działania: działania inwestycyjne, edukacyjno-promocyjne związane z:

inicjowane przez lokalne wspólnoty i organizacje.

Wnioski mogą składać, w zależności od kategorii:

 • Kategoria 1: organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • Kategoria 2: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z), nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z),
 • Kategoria 3: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • Kategoria 4: organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 10 400 000 zł, w formie pożyczki – 1 040 000 zł (+rezerwa na ewentualnie pozytywnie rozpatrzone odwołania). W ramach kolejnych kategorii przewidziano:

 • Kategoria 1: 2 000 000 zł,
 • Kategoria 2: 2 400 000 zł,
 • Kategoria 3: 5 000 000 zł,
 • Kategoria 4: 1 000 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 8 listopada 2016 r. Wnioski można składać od dnia 17 października 2016 r. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem: III nabór konkursowy 2016 r. „Edukacja ekologiczna”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: strona Narodowego Fundausz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas