twitter instagram YouTube

2017-01-25
Edukacja kulturalna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z edukacją kulturalną. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Priorytetowo traktowane będą projekty o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, wykraczające poza podstawową działalność statutową wnioskodawców.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • Zadanie nr 1: projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników,
  • Zadanie nr 2: zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych,
  • Zadanie nr 3: przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych,
  • Zadanie nr 4: zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,
  • Zadanie nr 5: tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”,
  • Zadanie nr 6: tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji i animacji kulturalnej realizowanych przez organizacje harcerskie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 14 950 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Narodowe Centrum Kultury,
ul. Płocka 13,
01-231 Warszawa ,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Edukacja kulturalna”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas