twitter instagram YouTube

2020-07-20
Fundusz Pomocowy 2020

Fundusz Pomocowy 2020

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

 

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

I.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i działania podnoszące jakość oświaty rozumiane jako:

·         równy dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do edukacji formalnej i pozaformalnej,

·         zapewnianie dobrego startu w dorosłe życie, czyli wspieranie aspiracji dzieci i młodzieży, przede wszystkim z terenów małych miast i wsi, poprzez działania na rzecz rozwoju ich kompetencji społecznych,

·         minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, przede wszystkim dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast,

·         podnoszenie jakości oświaty poprzez działania adresowane do szkół i nauczycieli,

·         integracja międzypokoleniowa z aktywnym udziałem osób 60+.

II. Rozwój społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych rozumiane jako:

·         pobudzanie aktywności i sprawczości obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, w tym przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii,

·         wspieranie profesjonalizacji sektora pozarządowego, poprzez rozwój kompetencji pracowników, wolontariuszy, jak również wdrażanie efektywnych sposobów działania organizacji, w tym metod i narzędzi online,

·         działania rozwiązujące problemy lokalnych społeczności podejmowane w partnerstwie z różnymi organizacjami i instytucjami, w tym bibliotekami publicznymi, domami kultury i szkołami,

·         wspieranie liderów społeczności lokalnych, aktywnych zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządach lokalnych jak i innych instytucjach zaangażowanych w działania o charakterze obywatelskim.

III.  Przekazywane polskich doświadczeń krajom byłego bloku wschodniego (wyłącznie dla organizacji, które mają nawiązaną współpracę z partnerami z jednego z krajów obszaru byłego ZSRR) rozumiane jako:

·           dzielenie się polskim doświadczeniem z okresu transformacji ustrojowej i integracji europejskiej,

·           utrzymanie kontaktu z partnerem zagranicznym, wypracowanie rozwiązań i modelu współpracy na czas pandemii COVID-19 i w okresie po pandemii, kontynuacja realizowanych wspólnie działań zwłaszcza w formie pracy zdalnej,

·           dzielenie się sprawdzonymi sposobami działania wypracowanymi w czasie pandemii, a gwarantującymi organizacjom skuteczne funkcjonowanie w czasach kryzysu, np. w realizacji działań w formie pracy zdalnej.

 

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12.

Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator.
Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak w dni robocze w godzinach 09-16: tel. +48 601 458 411, e-mail: fundusz@fed.org.pl.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas