twitter instagram YouTube

2021-08-18
GOSPOSTRATEG – VII konkurs (na projekty zamawiane)

GOSPOSTRATEG – VII konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VII konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG. – 27 października

FUNDATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

CEL KONKURSU:
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
do 10 mln PLN  
        

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 27.10.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vii-konkurs-na-projekty-zamawiane

KONTAKT:
Punkt Informacyjny
Tel. 48 22 39 07 170
Tel. 48 22 39 07 191
E-mail: info@ncbr.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas