twitter instagram YouTube

2019-07-08
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Wnioski można składać od 29 lipca do 14 sierpnia do godziny 15:30.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i objęcie dotacją projektów w zakresie ochrony, zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych. Realizacja projektów musi przyczynić się do poprawy dostępu do kultury, wzmocnienia funkcji edukacyjnych i zwiększenia udziału obywateli w kulturze.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 • inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 • szkoły wyższe;
 • państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ;

Możliwa jest realizacja projektów w ramach PPP pod warunkiem, że Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu będzie podmiot wskazany w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, pkt. 2.4.4, Działanie 4.4. pkt 7 – Typ beneficjenta. Podstawą do realizacji projektów w formule PPP jest umowa zawarta przez Wnioskodawcę z Partnerem prywatnym, wybranym zgodnie z PZP. W przypadku nieposiadania przedmiotowego dokumentu na etapie podpisywania umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wybraną ofertę Partnera prywatnego. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Wysokość dotacji

 • ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 8 000 000 zł i może ulec zmianie;
 • minimalna wartość kosztów całkowitych projektu: 500 000 zł;
 • maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu: 20 000 000 zł;

Poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (MIiR/2014-2020/7(3));
 • dla projektów objętych pomocą publiczną zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku projektów rewitalizacyjnych poziom dofinansowania wynosi do 95% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 • zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla województwa wielkopolskiego środki budżetu państwa nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;
 • po spełnieniu kryterium dotyczącego rewitalizacji stanowiącego jedno z kryteriów wyboru projektów w ramach Działania.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się od 29 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30 za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+). W celu zalogowania się do LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 25.06.2019 r.

Po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+ Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. W przypadku Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku, oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (jedna płyta CD lub DVD) jako plik w formacie doc/docx/PDF – część opisowa oraz w formacie xls/xlsx - część obliczeniowa (arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). Zaleca się również dołączenie wersji elektronicznej Programu Rewitalizacji w przypadku realizacji projektu na obszarach rewitalizowanych.

Dokumenty należy dostarczyć drogą pocztową lub przesyłką kurierską w Punkcie Naboru Wniosków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku w LSI 2014+, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/322

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas