twitter instagram YouTube

2016-02-18
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków zatytułowany Implementing the Paris Climate Change Agreement

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr 001/2015/CLIMA/A1/ zatytułowany Implementing the Paris Climate Change Agreement („Wdrażanie Porozumienia Paryskiego w zakresie zmian klimatu") w ramach Thematic Programme for Environment and Sustainable Management of Natural Resources, including Energy ("Programu Tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią").

Ogólnym celem naboru jest wsparcie wdrażania Porozumienia Paryskiego w okresie poprzedzającym jego wejście w życie. Obejmie ono organizowanie dialogu, badań i pogłębionej analizy. Zadanie to musi być prowadzone przez takie podmioty jako organizacje pozarządowe, think-tanki bądź centra doskonałości akademickiej z szerokiego i reprezentatywnego grona państw, w tym największych wschodzących gospodarek, krajów rozwijających się o średnich dochodach, krajów najsłabiej rozwiniętych (LDCs – Least Developed Countires) oraz małych rozwijających się państw wyspiarskich (SIDs – Small Island Developing States).

W ramach naboru dofinansowane aktywności powinny obejmować:

 • zaangażowanie i wykorzystanie wkładu szerokiego grona interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, think-tanków lub centrów doskonałości akademickiej z szerokiej i reprezentatywnej grupy państw, w tym największych wschodzących gospodarek, krajów rozwijających się o średnich dochodach, krajów najsłabiej rozwiniętych oraz małych rozwijających się państw wyspiarskich;
 • analiza różnych pomysłów i propozycji przedstawianych przez Strony, a także wcześniejszej stosownej pracy badawczej;
 • dalszy rozwój istniejących lub, tam gdzie to jest możliwe, rozwój nowych idei i rozwiązań. Ich celem powinno być wsparcie kompromisów i budowania konsensusu w pracach nad UNFCCC;
 • badanie wyników z interesariuszami z szerokiej i reprezentatywnej grupy państw;
 • opracowanie planu działania i harmonogramu oraz prawidłowo określonego w czasie zakresu rezultatów i metodologii prac, w tym spotkania z interesariuszami w celu badania możliwości i pomysłów rozwijanych w programie;
 • zapewnienie regularnych, jasno określonych i odpowiednich informacji dla uczestników negocjacji dotyczących UNFCCC oraz powiązanych z nimi nieformalnych spotkań;
 • projekty decyzji najwyższego organu Porozumienia Paryskiego.

Działania muszą się odbywać w jednym bądź więcej kraju rozwijającym się, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się o średnich dochodach.

Wnioskodawcami mogą być:

 • osoby prawne,
 • podmioty niepaństwowe,
 • następujące typy organizacji: sektor prywatny, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego, władze lokalne, organizacje międzynarodowe (międzyrządowe)
 • bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarządzanie działaniem wraz z partnerami, nie będące pośrednikiem
 • mające siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej, kraju oficjalnie kandydującym uznanym przez UE, kraju członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dowolnym kraju rozwijającym się kwalifikującym się na mocy Załącznika I i II Rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 lub uwzględniające iż najsłabiej rozwinięte kraje zdefiniowane w Załączniku II Rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 są głównymi beneficjentami rezultatów osiągniętych w ramach naboru, w krajach członkowskich Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Kwalikowalny jest udział organizacji międzynarodowych.

Na dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczono 600 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 euro. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych działania.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w I przesyłany jest dokument koncepcyjny (w terminie do 29 lutego 2016 r.); do złożenia pełnych wniosków (II etap) zostaną zaproszeni ci wnioskodawcy, których dokumenty koncepcyjne zostaną wybrane.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/funding/paris_agreement/index_en.htm

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas