twitter instagram YouTube

2016-02-09
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Energia. Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Instytucją organizującą konkurs jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

 

Celem Konkursu jest kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:

- ociepleniem obiektu,

- wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

- wymianą oświetlenia na energooszczędne,

- systemami monitorowania i zarządzania energią,

- finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:

-ociepleniem obiektu,

- wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

- wymianą oświetlenia na energooszczędne,

- systemami monitorowania i zarządzania energią,

- finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- jst i ich związki,

- jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,

- samorządowe jednostki organizacyjne,

- organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 79 600 000 zł.

Maksymalnie dofinansowanie może wynieść 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

- minimalny wkład własny – 15%,

- minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r. o godz. 15:30. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.12.2015 r. od godziny 7:30 do godziny 15:30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30-11-2015). Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin Konkursu 3.2.1 (513.2 KB)

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/77

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas