twitter instagram YouTube

2014-03-20
Konkurs Heritage Plus

Celem Konkursu jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na materialnym dziedzictwie kulturowym, nie wykluczając jednak powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i dziedzictwa cyfrowego (tzw. podejście zintegrowane).

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

 • Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego.
 • Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego.

Program Badań Strategicznych (Strategic Research Agenda) dla inicjatyw wspólnego planowania (JPI) zakłada, że poszczególne rodzaje dziedzictwa nie mogę być postrzegane jako oddzielne dziedziny, dlatego też wszelkie badania nad dziedzictwem materialnym finansowane w ramach niniejszego programu powinny również uwzględniać niematerialne i cyfrowe aspekty dziedzictwa. Ważnymi rezultatami konkursu HERITAGE PLUS mają być: maksymalizacja oddziaływania efektów oraz wartości dodanej podjętych badań na środowiska nienaukowe, w tym ich wpływ na decydentów, organizacje pozarządowe, a także na sektor prywatny, w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zmniejszenie rozziewu między badaniami naukowymi nad dziedzictwem kulturowym, a wykorzystaniem uzyskanej w toku badań wiedzy w procesie rozwiązywania problemów związanych z waloryzacją, ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.

Cele konkursu:

 • Wsparcie spójnych, interdyscyplinarnych i zespołowych projektów badawczych najwyższej jakości i o najwyższych standardach, które znacząco wpłyną na lepsze rozumienie dziedzictwa kulturowego, zarównow środowisku naukowym, jak i poza nim.
 • Maksymalne wykorzystanie wyników badań poprzez propagowanie ich stosowania przez osoby i organizacje działające poza środowiskiem naukowym; włącznie z decydentami, przedstawicielami sektora prywatnego, szeroko rozumianego sektora dziedzictwa, organizacji społecznych i innych odbiorców lub, stosownie do okoliczności, ułatwienie przekazywania wiedzy o tych wynikach zarówno w obrębie środowiska naukowego, jak i społeczeństwa.
 • Wspomaganie różnego rodzaju porozumienia i partnerstwa pomiędzy badaczami dziedzictwa kulturowego, a grupami jego użytkowników, w tym decydentów, przedsiębiorstw prywatnych, szeroko rozumianego sektora dziedzictwa, organizacji społecznych i ogółu społeczeństwa.
 • Inicjowanie nowych możliwości wymiany wiedzy, rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych i stymulowanie innowacyjności w celu poprawy konkurencyjności i efektywności sektora prywatnego.

Wnioski mogą składać co najmniej trzy, ale nie więcej niż pięć zespoły badawcze (tworzące międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego (które nazywamy w ramach programu podmiotami badawczymi / zespołami badawczym występującymi jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach badawczych):

 • państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • publiczne uczelnie artystyczne,
 • organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 9 000 000 euro. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 euro = 105 007 zł (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej, liczonego dla sześciomiesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,2003 zł). Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 250 000 euro = 1 050 075 zł. Wnioskowane dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin składania wniosków: trwa od 3 marca 2014 do 28 kwietnia 2014 r.

Dodatkowe informacje:
http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa
tel. (22) 25 69 600
fax (22) 25 69 650
biuro@nimoz.pl
www.nimoz.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas