twitter instagram YouTube

2018-08-01
Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej. Termin składania ofert mija 6 sierpnia 2018 r.

w ramach zadania: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych
w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne
Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na Opracowaniu i wydaniu materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem służby w jednostkach mundurowych.
Materiały przeznaczone będą do użytkowania, i poszerzenia wiedzy oraz praktycznego wykorzystania przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Prawidłowe żywienie, w tym dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości i jakości produktów żywnościowych (zbilansowana dieta), a także systematyczność ich spożywania (regularność), wpływają na utrzymanie prawidłowej wagi ciała, a pośrednio na zachowanie dobrego stanu zdrowia oraz profilaktykę różnych chorób, od chorób układu pokarmowego po choroby układu krążenia. Daje energię do życia, rozwoju oraz optymalnego wysiłku, a także wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną człowieka.

Celem realizacji zadania jest dostarczenie informacji, wiedzy na temat potrzeb energetycznych organizmu w związku z różnymi rodzajami aktywności zawodowej (praca przy biurku, służba patrolowa, działania interwencyjne, zmianowy system pracy - w tym służba w godzinach nocnych), wskazanie przykładowych rodzajów diety z uwzględnieniem rodzaju wysiłku, rytmu dobowego, warunków atmosferycznych czy też pór roku.

Służba w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służbie Ochrony Państwa, wiąże się z różnymi rodzajami aktywności (np. służba patrolowa, działania interwencyjne, praca w godzinach nocnych, praca biurowa). W związku z tym, trudnym jest zachowanie prawidłowej diety oraz optymalnego rozkładu spożywania posiłków typu śniadanie-obiad-kolacja, kiedy np. najwyższy wydatek energetyczny ma miejsce w godzinach nocnych podczas służby, natomiast w ciągu dnia jest okres mniejszej aktywności lub gdy przez cały dzień nie ma czasu na posiłek. W związku z tym należałoby zaproponować skład i częstotliwość posiłków tak, aby rodzaj i pory posiłków dostarczały właściwych składników, w odpowiednich proporcjach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

W ramach realizacji zadania oczekuje się:
- opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu zdrowego żywienia, w podziale przynajmniej na 2 grupy problemowe wynikające z rodzaju aktywności. W przygotowanych materiałach należy uwzględnić charakter wykonywanej służby, w tym służbę w nieregularnym systemie, pracę nocną oraz pracę o charakterze statycznym (przy biurku),
- zaproponowania, w ramach przygotowanych materiałów, przynajmniej 2-3 różnych form materiałów edukacyjnych, do użytku indywidulanego oraz prezentacji szerszej grupie odbiorców,
- opracowania graficznego materiałów edukacyjnych,
- wydruku materiałów i dostarczenia ich do Zamawiającego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego).
W przypadku wyboru realizatora zadania, takie elementy oferty jak zakres merytoryczny materiałów oraz strona graficzna podlegały będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego, na poszczególnych etapach realizacji umowy.

Realizator zadania zostanie wybrany na okres do 30 listopada 2018r.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 poz. 2237, z późn. zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 6 sierpnia 2018 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, NPZ.CO1_1.2_6_2018(3).

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas