twitter instagram YouTube

2019-05-29
Konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „ABSOLWENT”

Konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź zawiązane przez nich partnerstwa do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej. Wnioski mogą być składane do dnia 24 lipca 2019 roku.

Cel konkursu:
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.
Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących obszarów wsparcia:

1.      obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

2.      obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

  •  zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,
  • zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
  • zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

1.      obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

  • szkoły wyższe – publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.), a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm), które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR, i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi 10 000 000 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski mogą być składane do dnia 24 lipca 2019 roku.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 września 2019 roku do dnia  30 września 2023 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/

 

 

 

Opublikował: mkalitka@leszno.pl
Napisz do nas