twitter instagram YouTube

2017-05-23
Konkurs Potrafisz Polsko!

Głównym celem działań Fundacji Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

Celem Konkursu jest aktywizacja środowisk lokalnych, poprzez realizację zadań wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski mogą składać:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), (UoDPPioW), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, których roczne przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 zł;

- obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż 10 osób powyżej 16 roku życia, w tym co najmniej jednej osoby pełnoletniej, chcących wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o dofinansowanie realizacji działań mieszczących się w każdej ze sfer pożytku publicznego.

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 300 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 zł do 5 000 zł. Minimalna wysokość wkładu własnego to 5% wartości dotacji. Wkładem własnym niefinansowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna członków organizacji (wkład rzeczowy nie jest wliczany do wkładu własnego).

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r. Wnioski (fiszki) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Fundacji Potrafisz Polsko drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@potrafiszpolsko.net lub drogą pocztową na adres ul. Techników 28, 02-468 Warszawa z dopiskiem „Program Potrafisz Polsko!”. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.potrafiszpolsko.net/program-potrafisz-polsko/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas