twitter instagram YouTube

2017-01-18
Dotacje na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.Termin składania wniosków upływa z dniem 27 stycznia br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
 • Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
 • Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
 • Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
 • Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
 • Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
 • Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
 • Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
 • Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  Typy projektów można łączyć.

KTO MOŻE SKADAĆ WNIOSKI:

 • Samorządowe instytucje kultury,
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • Inne instytucje z sektora finansów publicznych,
 • Szkoły wyższe,
 • Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej mogą ubiegać się
  o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ).

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000 zł.

Maksymalna wartość projektów wynosi odpowiednio do projektów dotyczących:

 • konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
 • rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,
 • rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,
 • konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki,
 • obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

- maksymalnie 8 000 000 zł.

W pozostałych przypadkach maksymalnie 20 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków upływa 27 stycznia 2017 r. o godz.15:30.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

ŹRÓDŁO ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE NA STRONIE: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/153

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas