twitter instagram YouTube

2020-01-16
Konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej

Konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.

CEL KONKURSU:

1.      wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego i jego bohaterów;

2.      upamiętnienie bohaterów narodowych - Żołnierzy Niezłomnych walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym;

3.      wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z uczczeniem pamięci Żołnierzy Niezłomnych;

4.      propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie;

5.      wzrost poczucia tożsamości narodowej i przywrócenie pamięci o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami;

6.      zwiększenie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny;

7.      wsparcie kombatantów - żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.

ZADANIA KONKURSOWE POWINNY OBEJMOWAĆ M.IN.:

1.      organizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry terenowe);

2.      organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć patriotyczno-sportowych (np. biegi, spartakiady, mitingi);

3.      organizację i udzielanie żołnierzom Polskiego Podziemia Niepodległościowego pomocy w życiu codziennym, w tym: pomocy pielęgnacyjnej, realizacji zakupów pierwszej potrzeby, pomocy w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych itp., zapewnienie wsparcia w trakcie przejazdów komunikacją publiczną do miejsc użyteczności publicznej;

4.      zorganizowanie i zapewnienie transportu dla żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego (w tym mieszkających poza granicami Polski) na uroczystości organizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy zbrodni katyńskiej, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz na inne uroczystości związane z działalnością niepodległościową, a także do miejsc pamięci narodowej oraz w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

5.      organizowanie opieki nad grobami żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1.      organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4.      spółdzielnie socjalne;

5.      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1.      posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2.      prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

W ramach konkursu mogą być składne oferty wspólne.

Zadania należy zrealizować w terminie od 24 lutego do 30 września 2020 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł. Obowiązkowy jest wkład finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji; Wymagany jest także wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2020 r. Wybór ofert nastąpi do 14 lutego 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.plSzczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-012020wddekid

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas