twitter instagram YouTube

2018-10-11
MSiT: Sport dla Wszystkich

MSiT: Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Wnioski można składać do 2 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowany w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

CEL KONKURSU:

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  •  kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  •  inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

      a także organizowanych przez:

  •  jednostki samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w  ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;

wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej; Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 6 – Poz. 69

o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.,

wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 i 3 – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

a) zadanie nr 1 - zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 14 kwietnia 2019 r.

b) zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2019 roku.

c) zadanie nr 3 – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

KONTAKT:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (22) 24 43 281; 24 43 271.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas