twitter instagram YouTube

2020-11-06
Muzyczny ślad

Muzyczny ślad

Celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki oraz tańca.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

• Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie stałej dostępności w przestrzeni publicznej twórczości polskich kompozytorów i wykonawców, zarówno w postaci nagrań, jak i wydawnictw nutowych, a także publikacji naukowych i popularyzatorskich, odnoszących się do wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej.

• Elementem istotnym dla realizacji celów programu jest propagowanie utworów o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczących się w realiach rynku komercyjnego.

• Program obejmuje w szczególności następujące zadania:

✓ Nagrania audio utworów polskich kompozytorów przez wykonawców polskich lub zagranicznych, preferowane będą utwory powstałe przed rokiem 1945 dotychczas nienagrane lub nierozpowszechnione w formie zwielokrotnienia lub innej formie publikacji.

✓ Nagrania audio-video utworów polskich kompozytorów przez wykonawców polskich lub zagranicznych, preferowane będą utwory powstałe przed rokiem 1945 dotychczas nienagrane lub nierozpowszechnione w formie video lub innej formie publikacji.

✓ Nagrania utworów zagranicznych kompozytorów przez polskich wykonawców, w połączeniu z nagraniem utworów polskich kompozytorów pod warunkiem, że utwory polskich kompozytorów stanowią ponad 50% czasu nagrania.

✓ Publikacje nut (kompozycji) polskich kompozytorów, skomponowanych przed 1945 rokiem i niepublikowane w Polsce po 1945 r.

✓ Publikacje naukowe i słownikowo-encyklopedyczne dotyczące muzyki i tańca, dotychczas niepublikowane.

✓ Publikacje skupione na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury, w odniesieniu do muzyki i tańca.

✓ Publikacje popularyzatorskie i edukacyjne, dotyczące muzyki i tańca, szczególnie przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

• Wyżej wymienione dzieła mogą reprezentować bardzo różnorodne gatunki i estetyki muzyczne.

• Program ułatwia i poszerza polskiej publiczności kontakt z muzyką również poza dużymi centrami kulturalnymi, a także sprzyja prezentacji polskich dzieł za granicą przez wykonawców polskich i zagranicznych.

• Istotnym celem programu jest wykorzystanie nowych nagrań i publikacji dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży. Ze względu na nakreślony wyżej aspekt jego społecznego oddziaływania, wyznacznikiem jakości zadań będzie nie tylko wysoki poziom artystyczny dzieł, lecz również atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy możliwość ich prezentacji oraz dalszego funkcjonowania w domenie publicznej.

• Wsparcie finansowe będzie kierowane przede wszystkim do podmiotów, które gwarantować będą wysoki poziom nagrań lub publikacji. Przy ocenie projektów będzie brane pod uwagę doświadczenie w działalności nagraniowej lub wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych nagrań lub publikacji, a także zwiększenie ich dostępności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków lub audiobooków).

• Choć zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, to program umożliwia też wsparcia dla dzieł, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

• uczelnie artystyczne;

• publiczne szkoły artystyczne;

• niepubliczne szkoły artystyczne;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 120 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad3

KONTAKT:
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane  w godz. 10:00 – 14:00 przez:

Beata Mazurek-Terka – tel.: 22 829 20 09, beata.terka@imit.org.pl

adres portalu EBOI: esp.mkidn.gov.pl/
W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 

wnioski@eboi.sputnik.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas