twitter instagram YouTube

2020-05-19
Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych II

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych II

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

  • dla organizacji pozarządowych
  • podmiotów, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)


Termin składania wniosków: od dnia 15 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:

  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl ,
  • w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP W Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5 (liczyć będzie się data wpływu do PUP).


Ww. dofinansowanie udzielane jest na podstawie zawartej umowy.
Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP w Lesznie środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.
Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

1) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.


O dofinansowanie może ubiegać się organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku zmniejszenia łącznych przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie może być przyznane organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zatrudniającemu pracowników na umowę o pracę, a także zatrudniającemu osoby na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

We wniosku o przyznanie dofinansowania organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składa oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania dofinansowania.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypłata dokonywana jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową i wypłaceniu im wynagrodzeń oraz opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.


Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, na który zostało przyznane.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl.

Niezbędne załączniki dostępne są do pobrania na stronie:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 

(Wnioski złożone przed dniem 15 maja będą rozpatrywane negatywnie)

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas